A brief introduction

Also published at The Audo Journal

The Audo: Could you briefly introduce yourself and tell us about your background?

Rigetta Klint: I was originally a fashion designer and worked for many years under my own name.
I had shops in Odense and Copenhagen, and in 2008–14, I owned and ran the online shop and magazine SLOWFASHIONhouse.com, based in Stockholm.
In 2000, I was one of the first people in the world to introduce the concept of ‘slow fashion’. In my definition of this concept, I was leaning on the ‘slow food’ movement and its motto of ‘good, clean and fair’.
Naturally, I had a certain signature style; however, ‘slow fashion’ is not in itself a style but an attitude about quality in every link of the chain.
Since 2008, I have worked with communication in the design industry in a variety of ways, as part of SLOWFASHIONhouse.com, as a freelancer and as an employed brand manager.


A: Can you shed some light on when and how you started up HÅNDVÆRK?
RK:I launched the HÅNDVÆRK bookazine in 2019 because I wanted to create a physical product again, and because I wished to bring my knowledge and experience into play as a basis for in-depth and respectful interviews, features and photos about all types of crafts and craft processes.
I believe the closest shortcut to a sustainable practice goes via a certain knowledge of materials and production methods. That is how it is for professionals, and that is how it is for all of us, as private individuals.
The purpose of the semi-annual HÅNDVÆRK bookazine is to reach a wide audience, both in Denmark and abroad, based on an aesthetic universe, a high level of quality and a content that is both informative and entertaining.


A: Do you have a specific philosophy that you follow in regard to finding new stories / projects for HÅNDVÆRK?
RK: My own point of departure is the design industry, and I am passionate about aesthetics. In my work with HÅNDVÆRK I am always looking for informants who are both skilled and knowledgeable; that is, people who master a craft that involves practice and experience and who posses knowledge that they have acquired either academically or by other means.
HÅNDVÆRK is about materials and production processes, but above all, it is about people.
Each issue revolves around a theme, which defines a framework that I fill out with stories which combine to form a larger whole. This means that the bookazine can be read cover to cover, like a book, or it can be read like a magazine, bit by bit, perhaps even from the back.


A: What was your main inspiration for the newest issue of HÅNDVÆRK?
(launch March 21. 2023 at The AUDO)

RK: The latest issue of HÅNDVÆRK, no. 8, has fashion as its theme.
The bookazine is less about what is modern than it is about who creates fashion, and on what terms.
I spoke to a wide range of people who are active in the fashion industry in various ways, as makers, designers or manufacturers. I met with a former fashion professional who is now a farmer, I spoke to a dedicated buyer of bespoke clothing, I was seduced by beautiful vintage fashion and learned about the sharing economy, I interviewed the creators of four different skincare brands, and I visited Kolding Design School.


A: What kind of emotions and ideas you wish Håndværk inspires the readers?
RK: HÅNDVÆRK is read by professionals with a special interest in and passion for the field as well as people who are interested from a consumer perspective.
I cannot put it better than my readers, who are of all age groups and genders and many different nationalities.
– I am so grateful for the response I get from them, they use words such as fascinating, honest, beautiful, enlightening, life-changing.


Kort introduktion til HÅNDVÆRK – publiceret på The Audo JournalThe Audo: Vil du kort introducere dig selv og din baggrund?

Rigetta Klint: Jeg er oprindelig modedesigner og arbejde i mange år under eget navn.
Jeg har haft butikker i Odense og København, og stod i 2008-14 bag webshoppen og onlinemagasiet SLOWFASHIONhouse.com med base i Stockholm.
Jeg var i 2000 en af de første i verden til at italesætte begrebet Slow Fashion. I min definition lænede jeg mig op ad Slow Food-bevægelsens ‘good, clean and fair’.
Jeg havde naturligvis en stil, som var min signatur; Slow Fashion i sig selv er ikke en stil, men en holdning til kvalitet i alle kædens led.
Siden 2008 har jeg på forskellig vis arbejdet med kommunikation i designbranchen, både i SLOWFASHIONhouse regi, free-lance og som ansat Brand Manager.


A: Vil du fortælle hvornår og hvordan du etablerede HÅNDVÆRK?
RK: HÅNDVÆRK bookazine så dagens lys i 2019. Jeg havde et ønske om igen at stå bag et fysisk produkt, og en lyst til at bringe min viden og erfaring i spil, som forudsætning for til at lave dybdegående og respektfulde interviews, reportager og billeder om alle typer af håndværk og håndværksprocesser.
Jeg tror på, at nærmeste genvej til en bæredygtig praksis går over et vist kendskab til materialer og fremstillingsmetoder. Sådan er det for professionelle, sådan er det for os alle som privatpersoner.
Målet med den halvårlige udgivelse HÅNDVÆRK bookazine er, med afsæt i et æstetisk univers, i høj kvalitet, med et både oplysende og underholdende indhold, at række bredt ud såvel i Danmark som internationalt.


A: Har du en bagvedliggende grundtanke, når du kuraterer cases til HÅNDVÆRK?
RK: Mit afsæt er designbranchen og jeg er passioneret optaget af æstetik. I arbejdet med HÅNDVÆRK søger jeg altid informanter, som både kan noget og ved noget, det vil sige mennesker som en form for håndværk, hvis udførelse er baseret på øvelse og erfaring kombineret med viden, som enten kan være tillært akademisk eller på anden vis.
HÅNDVÆRK handler om materialer og fremstillingsprocesser men mest af alt om mennesker.
Hvert nummer er produceret under et tema, det er det givne tema som udstikker en ramme, som jeg fylder ud med enkelt-historier, som tilsammen udgør en helhed. Det betyder, at bookazinet kan læses som en sammenhængende bog, eller som det er typisk for magasinlæsning, læses i anbrud, måske endda bagfra!


A: Hvad er den væsentligste inspiration i forholdet til det nye HÅNDVÆRK (lanceres 21. marts hos The Audo)
RK: Det seneste HÅNDVÆRK no. 8 er vokset frem under overskriften mode.
Bookazinet handler mindre om, hvad der er moderne, end om hvem der skaber moden og på hvilken præmis.
Jeg har talt med en lang række mennesker, som på forskellig vis er aktører i modebranchen som håndværkere, designere og producenter, jeg har mødt en tidligere modemand, som nu er bonde. jeg har talt med en passioneret skrædderkunde, er blevet forført af smukt vintagetøj og oplyst om deleøkonomi, desuden har jeg interviewet fire forskellige hudplejebrands, og været på Kolding Designskole.


A: Hvilken slags følelse og inspiration vil du gerne give dine læsere?
RK: HÅNDVÆRK læses af branchefolk som har en særlige interesse og passion for feltet og af mennesker som udelukkende har et forbrugerperspektiv.
Jeg kan ikke sige det bedre end mine læsere, som har alle aldre og køn og mange forskellige nationaliteter.
– Jeg er så taknemmelig for den respons jeg får, læserne bruger ord som nærværende, ærligt, smukt, oplysende, livsforandrende.