A love story

Credits:
Styling og foto Rigetta Klint
Keramikken er fra Lov i Listed
Oliven skærebræ fra Andrea Brugi
Glasset er fra Blatic Sea Glass
Restaurant Kadeau

Som jeg skrev om i en foregående story var jeg på Bornholm i december. Dels for at lave en historie om Oh Oak og Maj-britt Zelmer Olsen læs med her.
Dels var jeg rundt for at lave research til en billedserie om produkter fremstillet i Danmark.

I den kommende billedserie vil jeg løfte danskproducerede produkter, ikke fordi jeg er specielt lokalpatriotisk, jeg vil også gerne løfte Svenskproducerede, Tyskproducerede, Italienske, Bolivianske, Nepalesiske osv. Der findes dygtige folk over alt.
Jeg vil gerne løfte lokal produktion af flere grunde; der følger materialeforståelse, teknisk viden og erfaring med produktion. Jeg er ked af hvis alt dette forsvinder. Ked af det, fordi innovativt design først opstår, når man kender sit materiale rigtig godt. Min påstand er, at hvis al produktion outsources, så vil vi på den lange bane gøre os ude af stand til at produktudvikle. Det er ikke godt for et land som Danmark som netop forstår sig selv som en designation.
Derudover ved jeg fra personlig erfaring, at der ligger ro og selvforglemmelse i at fordybe sig i en proces som kræver ”hands on”. Der er noget nærmest meditativt forbundet med håndens arbejde. Den proces tror jeg er god for folkesundheden.

For at forstå premissen for dansk (lokal) produktion har jeg opsøgt mange som netop har deres produktion i Danmark og spurgt: ”Hvad er det som driver værket?” Jeg kan allerede nu røbe, at det er der lige så mange svar på som der er adspurgte.
På Bornholm mødte jeg blandt andet parret Torben og Susanne Listed, som driver den keramiske virksomhed Lov i Listed over en kop te og et stykke hjemmebag i deres værksted.
Jeg tror, at Susanne har fat i den lange ende når hun siger, ”vi gør det fordi vi elsker det
Det tror jeg på, at de gør, både hun og Torben stråler om kap med vintersolen.

Når jeg skal beskrive mit besøg hos Lov i Listed ville ønske at jeg kunne skrive poesi eller musik. Kunne jeg det ville jeg lade tonerne flyde, forestil dig Teitur eller Ane Brun. Og kunne jeg skrive poesi ville jeg skrive et kærlighedsdigt om kærligheden til det gode hverdagsliv, kærlighed til materialet og håndværket.

Jeg ville skrive om Susanne og Torbens ægteskab og makkerskab og om kærligheden til de mennesker som deres virke lader dem at møde.

Jeg ville skrive om ydmyghed og respekt, og om viljen og evnen til at gribe øjeblikket og dets muligheder. Så ville jeg skrive lidt om håndværk, håndelag, træning, repetition og erfaring.

Og så ville jeg selvfølgelig også skrive om de 1000 vis af kilo ler som slås, æltes, drejes, rettes til, forglødes, glaseres, brændes, pakkes og sendes.

Jeg ville skrive naturens allestedsnærværende poesi.

Fakta om Lov i Listed:
Torben er 64 år og Susanne 59 år, de har været gift i 12 år.
De bor og arbejder på Bornholm og når de holder fri (sjældent) tager de færgen over til deres ødegård i Sverige.
Torben startede sit værksted i 1974, i nogle perioder har han været fuldtidsbeskæftiget som keramiker i andre perioder har han suppeleret sin indtægt ad anden vej.
Susanne er oprindeligt tekstildesigner, de seneste år har hun dog helt helliget sig Lov i Listed. Susanne sørger for alt som ikke vedrør keramikproduktionen, det vil sige produktionsplanlægning, markedsføring og salg bl.a.
Torben drejer selv hele produktionen som inkluderer 2 linjer, ”hverdag” og ”Kadeau”. Kadeau er et nordisk gourmetstel som er blevet til i samarbejde med Michelin restauranten Kadeau som har sin oprindelse på Bornholm.
Dette samarbejde har været et vendepunkt for Lov i Listed, folk står nu i kø og lader sig skrive på venteliste for at købe deres smukke keramik.

As I wrote in a previous story, I was on the island of Bornholm in December. Partly to make a story about Oh Oak and Maj-Britt Zelmer Olsen → read here.

Partially, I was around to do research for a series of photos about products manufactured in Denmark.
I will in the forthcoming series of photos elevate Danish products, not because I am particularly locally patriotic, I also want to lift Swedish production, German production, Italian, Bolivian, Nepalese, etc. There are skillful people everywhere.I would like to raise local production for several reasons; for reasons such as understanding the material, technical knowledge and experience in production. I would be upset if all this disappears. Upset because innovative design arises only when one knows their material very well. My claim is that if all production gets outsourced, then we in the long run will be unable to develop products. That is not good for a country like Denmark who just understands itself as a designation.
Furthermore, I know from personal experience that there is peace and self-forgetfulness in immersing yourself in a process that requires "hands on". There is something almost meditative associated with manual labor. This process I think is good for public health.
To understand the premises for Danish (local) production, I have visited many who at this very moment have their production in Denmark and asked: "what is it that drives the work?" and I can already reveal that there are as many answers to that as there are respondents.

On Bornholm I met among others the couple Torben and Susanne Listed, who runs the ceramics business "Lov i Listed" over a cup of tea and a piece of homemade cake in their workshop. I think that Susanne is on the right track, "we do it because we love it”
And I believe they do.
When I have to describe my visit to Lov I Listed, I wish that I could write poetry or music. If I could I would let the notes flow, imagine Teitur or Ane Brun. And if I could write poetry I would want to write a love poem about love of the good everyday life, love of material and craftsmanship.
I would write about Susanne and Torbens marriage and companionship and about the love for the people as their work allows them to meet.
I would write about humility and respect and the willingness and ability to seize the moment and its possibilities. Then I would write a little about the craft, skill, training, repetition and experience.
And then of course I also write about those of thousands of kilos of clay, which is kneaded, thrown, adjusted, fired, glazed, burned, packed and shipped.
I would write about nature's ubiquitous poetry.

Facts about Lov i Listed:
Torben is 64 years, Susanne is 59 years and they have been married for 12 years.
They live and work on Bornholm and when they take time off (rarely) they take the ferry over to their farm house in Sweden.
Torben started his workshop in 1974, in some periods, he has been working full time as a ceramist and at other times he supplemented his income from other sources.
Susanne is originally a textile designer, in recent years however, she completely devoted herself to Lov i Listed. Susanne takes care of everything not related to ceramic production, i.e. production planning, marketing and sales, among others.
Torben controls the entire production himself, which includes two lines, "everyday life" and "Kadeau”. Kadeau is a Nordic gourmet management that has been developed in cooperation with Michelin restaurant Kadeau, which has its origin on Bornholm.
This cooperation has been a turning point for Lov i Listed, people are now queuing up and are.
#bornholmsstemme