Editors letter no. 8


Please welcome HÅNDVÆRK bookazine no. 8!

The theme of this HÅNDVÆRK issue is fashion, which has sent me down memory lane. Fashion design was my profession from 1982, when I opened my own studio and shop in my early youth, until 2012.

Dreams are the stuff that fashion is made of, as I write in the article on page 6 about the Rhanders glove factory.
On my trip down memory lane, over the past six months, I have revisited my own fashion dreams – dreams that did not burst but were lived out, making room for new dreams.
Based on my own experiences, I have had rewarding conversations with designers, craftspersons, communicators, retailers and consumers. Their stories have helped shape this fashion-themed bookazine, which is less about trends and more about who creates fashion and on what terms.

At Design School Kolding, which I visit on page 78, I met with fashion designers who aim to create sustainable and durable clothing for all genders and body types.

Some prefer ‘clothing’ over ‘fashion’ to describe their dream. I speak of fashion, because my fascination lies not only with the functional wearability aspect but also with the mechanisms which – fuelled by current events and human interactions and relationships – imperceptibly and almost simultaneously give us the urge to express ourselves visually in closely related, if not identical, ways.

In my dream, designers and textile manufacturers all over the world reclaim their professional pride.
Their sense of fashion, knowledge of materials and craftsmanship go hand in hand with modern digital production methods.
Everyone is determined to do their very best: no more hastily and shoddily designed clothes and shoes.
No more ruthless exploitation of the planet’s resources to produce things of no substance.
There is also growing respect for skilful and experienced retail clerks who with near X-ray vision are able to decode the shopper’s body type, style and needs and pull the best pieces off the shelves.
Clothes with the right fit and look are much more likely to be kept and used until they are worn out. Quality clothes become fashionable over and over again.

On page 18, you meet Jan Machenhauer, who can confirm this. He often meets customers who wear handed-down clothes that he designed decades ago.

Karl Berglund, who left the fashion business in favour of life as a saffron farmer, is another case in point. Eighteen years ago, he bought a fisherman sweater from the knitwear firm S. N. S. Herning.
From our first-hand encounter, I can confirm that it would not be frivolous for him to replace it with a new one.
Read more about Karl Berglund on page 66 and S. N. S. Herning on page 54.
The good thing is that the old sweater is made of 100% wool. Mono-materials can be recirculated. The worn-out sweater can become a source of new material.

In 2000, I was one of the first in the world to launch the concept of Slow Fashion. In my definition, the concept was closely aligned with the Slow Food movement’s principles of ‘good, clean and fair’.
Naturally, I also had my own signature style. Slow Fashion is not a style per se but an attitude about quality in every link in the chain. Today, we call it ‘sustainability’. It is a ubiquitous theme, but there is more talk than action. That is not great, of course, but I know that we are getting there!

In 2000, no one as much as talked about sustainability.

I remember, as if it were yesterday, a conversation I had at the time with my PR agency.
My design and product development took place in Copenhagen, while production was handled by a small tailor’s workshop in Latvia and a modern knitwear factory in Poland.
When it was time for the customary press release to announce the new collection at the start of the season, I asked the agency to communicate the following, along with photos of the collection and some information about the motivation behind my design choices:
In my production I only work with people I can meet at eye level, and I’m willing to pay – and thus let the consumer pay – the cost of quality.
I only use quality materials that are produced under controlled conditions.


Fairly unremarkable, from a contemporary perspective, but in 2000, that was too virtuous, and the PR agency refused!
They explained that this was far from anything the press would want to take an interest in or what consumers were dreaming of. Consumers wanted straightforward luxury, and the press wanted to know which celebrities were going to wear my clothes on the red carpet.

Although I did have many clients who appreciated both my design and my level of quality, I am fairly sure the PR agency was largely correct in this assessment at the time.
Dreams are the stuff that fashion is made of.

Today, 23 years later, we have fortunately begun to dream very different dreams.

Enjoy!
Designer, photographer, writer Rigetta KlintTag godt imod HÅNDVÆRK bookazine no. 8.


Et HÅNDVÆRK om mode, som har sendt mig ned ad mindernes landevej. Design af mode var min metier, fra jeg som helt ung åbnede forretning og værksted i 1982 og frem til 2012.

Drømme er det stof, mode er gjort af, skriver jeg indledningsvis i artiklen på side 6 om handskefabrikken Rhanders.
På mindernes landevej har jeg det seneste halve år genbesøgt mine egne modedrømme – drømme, som ikke brast, men som endte med at være udlevet, hvorefter der blev plads til nye udfordringer.

Jeg har, med afsæt i egne erfaringer, haft givende samtaler med designere, håndværkere, formidlere, forhandlere og forbrugere og ved hjælp af deres fortællinger ladet et bookazine om mode vokse frem.
Et bookazine, som handler mindre om, hvad der er moderne, end om hvem der skaber moden, og på hvilken præmis.

På Designskolen Kolding, som jeg har besøgt på side 78, uddanner man sig ikke længere til modedesigner, men til beklædningsdesigner. De studerende, jeg talte med, er optaget af at skabe bæredygtig, langtidsholdbar beklædning til alle køn og alle kropstyper.
De drømmer, det gør jeg også, blot kalder jeg min drøm for mode. Mode, fordi jeg, ud over at være optaget af beklædning, er dybt fascineret af den mekanisme, som affødt af, hvad der foregår i verden og imellem os, umærkeligt og næsten samtidigt, giver os lyst til at udtrykke os visuelt på en, om ikke ens, så lignende måde.
I min drøm har designere og tekstilproducenter i hele verden generobret deres faglige stolthed.
Fornemmelse for mode, kendskab til materialer og håndværksprocesser går hånd i hånd med moderne digitale produktionsmetoder.
Alle har besluttet at gøre sig umage, nu skal det være slut med hurtigt, uigennemtænkt tøj og dårlige sko.
Slut med at drive rov på klodens ressourcer for at producere ligegyldigheder.
Det er ydermere blev omgærdet med stor respekt at være en dygtig ekspedient, som med røntgenblik kan afkode kundens kropsform, stil og behov og herefter finde det absolut bedste ned fra hylderne.

Har man tøj, som passer og klæder, er der størst sandsynlighed for, at man beholder og bruger, til det er slidt op. Godt tøj bliver moderne igen og igen.

Det kan Jan Machenhauer, som du kan læse om på side 18, bevidne; han møder ofte kunder, som har arvet tøj, som han har designet for en menneskealder siden.

Det kan også Karl Berglund, som har forladt modebranchen til fordel for livet som safranbonde, skrive under på. Han købte for 18 år siden en sømandstrøje hos strikvirksomheden S. N. S. Herning.
Jeg har ved selvsyn konstateret, at det ikke vil være af storhed, hvis han erstatter den med en ny.

Læs om Karl Berglund på side 66 og S. N. S. Herning på side 54.
Det gode er, at den gamle trøje er fremstillet af 100% uld. Monomaterialer kan recirkuleres. Det vil sige, at den slidte trøje kan blive til nyt materiale.

Jeg var i 2000 en af de første i verden til at italesætte begrebet Slow Fashion. I min definition lænede jeg mig op ad Slow Food-bevægelsens ‘good, clean and fair’.
Jeg havde naturligvis en stil, som var min signatur; Slow Fashion i sig selv er ikke en stil, men en holdning til kvalitet i alle kædens led. Nu kaldes det for bæredygtighed, og emnet er på alles læber; der tales mere, end der handles. Det er naturligvis skidt, men jeg ved, at vi er på vej!
I 2000 talte man end ikke om bæredygtighed.

Jeg erindrer, som var det i går, en samtale, jeg havde med mit PR-bureau.

Jeg designede og produktudviklede i København og producerede på henholdsvis en lille skræddersystue i Letland og et moderne strikkeri i Polen.

Da der vanen tro, ved sæsonstart, skulle udsendes en pressemeddelelse om den nye kollektion, bad jeg om, at følgende blev kommunikeret sammen med billeder af kollektionen og lidt om baggrunden for mine designmæssige valg:
“I min produktion arbejder jeg udelukkende med mennesker, jeg kan møde i øjenhøjde, og jeg er villig til at betale, og dermed lade forbrugerne betale, det, som kvalitet koster. Jeg benytter udelukkende kvalitetsmaterialer, som er fremstillet under kontrollerede forhold.”

Spagt set i nutidens lys, men i 2000 var det for helligt, PR-bureauet nægtede!
Jeg blev belært om, at det på ingen måde var, hvad pressen ville interessere sig for, og hvad forbrugerne drømte om. Forbrugerne ville have gnidningsløs luksus, og pressen ville vide, hvilke kendte mennesker som bar mit tøj på den røde løber.
Bortset fra, at jeg havde mange kunder, som værdsatte både mit design og min kvalitet, er jeg sikker på, at PR-bureauet i det store billede havde ret, dengang.
Drømme er det stof, mode er gjort af.

23 år senere drømmer vi heldigvis andre drømme.

God læselyst!
Designer, fotograf og skribent Rigetta Klint