Family living

Photo Rigetta Klint

Mens jeg har været i Sverige har det danske designfirma Skagerak (tidligere Trip Trap) skiftet ham. Den proces har jeg fulgt på afstand og jeg har beundret transformationen. Nu hvor jeg er i Danmark og på den måde har fået mulighed for at følge udviklingen på fysisk tæt hold, lægger jeg mig fladt ned.

Varesortimentet indbyder til at leve gennemført ”the Skagerak way” og deres butik og showroom på Indiakaj i den gamle Frihavn i København er varmt og indbydende. – Jeg føler mig hjemme helt enkelt.
At træde indenfor døren er som at træde ind i et nordisk uhøjtideligt hjem;- ikke en kulisse, ikke tidens ”laden som om” vi alle bor i et herskabshjem eller på et dyrt internationalt hotel. I deres showroom er der varmt og hyggeligt, absolut ikke u-elegant, men elegant på en måde som rummer hverdagsliv. Materialerne tåler at blive brugt og vil ældes med ynde og Skageraks design er ukrukket.
Butikken er naturligvis fyldt med Skagerak møbler og brugsting på begge etager men også et skønt miks af andre Skandinaviske designprodukter, nøje udvalgte og et fint supplement.

De mestrer til fulde at mikse deres egne stramme og nordiske udtryk med kunst og kreativitet. Kronen på det værk er det smukke orangeri, hvor væggen er dekoreret af designbureauet ”All The Way To Paris” Samme havestue er rammen om havemøbler og tilbehør til have, terrasse og vindueskarm, b.la en serie moderne terrakottapotter designet af Stilleben teamet.

Skagerak er en familievirksomhed, drevet af Jesper og Vibeke Panduro.

Jesper købte sig ind i den gamle TripTrap virksomhed i 2006, den gang var virksomheden en respekteret leverandør af trægulve og af havemøbler. Siden 2010 har Jesper været hovedaktionær og direktør, og siden da har virksomheden ændret profil, ikke i modsætning til tidligere men i naturlig forlængelse af historien.
Vibeke Panduro har været aktiv i virksomheden siden 2012 som Brand Ambassador.

Jeg har spurgt Vibeke:

Hvad er Skageraks eksistensberettigelse/mission?
”Helt basalt så kan man sige, at vores virksomhedsfilosofi er, at vi gerne vil give mere, end vi tager. Både menneskeligt og materielt.”

Hvorved differentierer I jer fra markedets øvrige aktører?
”Trip Trap/Skagerak har været i branchen 40 år, og vi har respekt for historien og for virksomhedens DNA og fornyer os i overensstemmelse med den. Vi tænker altid kvalitet, kvalitet, kvalitet selvom vi er bevidste om, at vi kunne tjene langt flere penge på andre produktionsmetoder og ved andre materialevalg.”

Hvad er din rolle?
”Jeg er Brand Ambassador. Min titel er dækkede den rolle som jeg har. Jeg er rigtig god til at skabe nye kontakter og at pleje dem vi allerede har. Jeg er rigtig god til at lytte og til at skabe tillid. Jeg repræsenterer vores brand og vores firma ved forskellige arrangementer rundt om i verden.”

Hvad er din baggrund?
”Jeg er uddannet jordemoder og har arbejdet i 10 år som dette inden jeg blev headhuntet af min mand Jesper. Jeg startede med at tage ét års orlov fra hospitalet, men elsker mit nye job og savner ikke mit gamle erhverv.”

Hvordan ser din hverdag ud?
”Jeg har rigtig mange rejsedage og opgaverne er selvsagt meget forskellige. Om foråret er vi på messer rundt om i Europa. Derudover holder jeg kaffemøder med bloggere og stylister, afholder events i vores flagshipstore på Indiakaj eller hos samarbejdspartnere, og deltager i prisuddelinger og designrelaterede arrangementer og udstillinger. Til daglig på kontoret skriver jeg vores blog, styrer vores SoMe, koordinerer vores samarbejder og er den der sørger for gaver, fester og kage til kaffen.”

Hvad er fordelene ved at være par både privat og arbejdsmæssigt?
Det er fantastisk at få lov til at drive virksomhed sammen. Selvom vi har skrivebord overfor hinanden, er det sjældent at vores dage på kontoret tilbringes sammen. Vi har vidt forskellige arbejdsområder og berøringsflader. Vi rejser så vidt muligt på skift, så det derhjemme også kører. Det er en kæmpe fordel, at vi kan koordinere kalendere og ikke skal tage hensyn til tidligere tiders vagtplaner og skiftende arbejdstider. Vi elsker at være sammen om Skagerak, og de udfordringer og mange glæder som det giver.”

Har du/I en opdeling af dagen/ugen i arbejdstid og i fri tid?
Vi prøver på ikke at snakke job over middagsbordet og er godt klar over, at Skagerak til tider fylder meget i vores liv. Vi joker med, at det er vores tredje barn. En planlagt fridag kan hurtigt ændre status til noget arbejdsrelateret.
Når man er selvstændig, så er man altid lidt på arbejde. Men vi prioriterer vores fritid højt, og forsøger at kalendersætte familie- og kvalitetstid, jeg prioriterer at hente mine børn fra skole så ofte det er muligt. Og vi spiser altid morgenmad og aftensmad som familie.”

I bor og arbejder Nordenfjords, er det en vigtig del af virksomhedens identitet eller er det bare sådan det er fordi den virksomhed I overtog nu havde hjemme der?
”Skagerak er et nordjysk firma, og vi har vores rødder og familie her. Men når det så er sagt, så har vi klippekort til Aalborg-Kbh flyruten, og egne cykler i København. Det har vi fordi flere af vores medarbejdere arbejder med base i Kbh og de fleste af vores samarbejdspartnere har også base i Kbh. Men det føles faktisk også rigtigt dejligt at komme hjem til roen efter en travl uge i Milano eller Stockholm. Trip Trap blev grundlagt i Nordjylland, og det ændrer man ikke bare sådan på.”

Hvor vigtigt er jeres showroom i København for jeres identitet?
”Det gamle posthus på Indiakaj betyder rigtigt meget for os. Indiakaj rummer butik, showroom og arbejdsplads, og her afholder vi events og middage i haven under kastanjetræet. Vi elsker det gamle hus, det ånder ro. Frem for alt giver det os sted hvor vi samlet kan vise hvem vi er, hvad vi står for og hvad det er vi kan.”

I hvilken retning går dine drømme?
”Jeg glæder mig hver dag over at være en del af Skagerak, og mit job ændrer sig hele tiden. Jeg ønsker alt det bedste for vores lille firma, for når det går godt, så har vi mulighed for at gøre mere for så mange andre. Mine drømme opfyldes hver dag.”

While I have been in Sweden, the Danish design company Skagerak (formerly Trip Trap) has changed. I have followed this process from a distance and I have admired the transformation. Now that I'm in Denmark and thus have been able to follow the development from a physically close range, I must bow down.
The range of products invite to living outright "the Skagerak way" and their store and showroom at Indiakaj in the Old Free Port of Copenhagen is warm and inviting. - I simply feel at home. Stepping inside the door is like stepping into a Nordic unpretentious home; - not a coulisse, not as if we all live in a luxurious home or an expensive international hotel, but warm and cozy. Definitely not un-stylish, but elegant in a way that accommodates everyday life. The materials can withstand use and will age gracefully and Skagerak design is unruffled.

The shop is of course filled with Skagerak furniture and utensils on both floors but also with a wonderful mix of other Scandinavian design products, carefully selected –a fine addition. They master to combine their own strict and Scandinavian expression with art and creativity. The cherry on top is the beautiful orangery where the designstudio “All The Way To Paris” has decorated the wall. The same garden room is the setting for furniture and accessories for garden, terrace and windowsill, among other things, a series of modern terracotta pots designed by the Stilleben team.

Skagerak is a family business run by Jesper and Vibeke Panduro. Jesper bought his way into the old TripTrap company in 2006, a time where the company was a respected supplier of wooden floors and furniture. Since 2010, Jesper has been the principal shareholder and director, and since then the company has changed profile, not in the contrary of the past but rather a natural continuation of the story. Vibeke Panduro has been active in the company since 2012 as a Brand Ambassador.

I asked Vibeke:

What is Skageraks mission? "Basically you could say that our business philosophy is that we want to give more than we take. We want to share humanity as well as materials. "

How do you differentiate yourselves from the other players on the market? "Trip Trap / Skagerak has been in business for 40 years and we have respect for our history and for the company's DNA and renew ourselves in accordance with it. We always think quality, quality, quality, even though we are aware that we could earn much more money with other production methods and other materials. "

What is your role? "I am the Brand Ambassador. My title covers the role that I have. I'm really good at creating new contacts and to care for those we already have. I am really good at listening and at building trust. I represent our brand and our company at various events around the world. "

What is your background? "I am a trained midwife and I have worked as one for 10 years before I was headhunted by my husband Jesper. I started taking a one-year leave from the hospital, but I loved my new job and do not miss my old profession.”

What do you do on a normal weekday? "I have a lot of traveling, and my tasks are obviously very different. In spring time we go to exhibitions around Europe. Additionally, I have coffee meetings with bloggers and stylists, also I arrange events in our flagship store on Indiakaj, or else I am with partners, and participating in the awards and design-related events and exhibitions. On a daily basis in the office, I write our blog, I control our SoMe, I coordinate our cooperation and I am also the one who provides gifts, parties and cakes for the coffee.”

What are the benefits of being a couple both privately and professionally? "It is fantastic to be able to operate together. Although we have desks facing each other, it is rare that our days at the office are spent together. We have different work areas and interfaces. We travel in shifts, so it works at home. It's a huge advantage that we can coordinate calendars, and that we don’t have to take past rosters and changing working hours into account. We love having Skagerak together, and we also love the challenges and the many pleasures that it provides."

Do you and/or your husband have a breakdown of the day/week during working hours and free time? "We try not to talk jobs over the dinner table, and are well aware that Skagerak at times takes up a big part of our lives. We jokingly call it our 3rd child. And a scheduled day off can quickly change its status to being work-related.When you are self-employed you always work a little. But we prioritize our time dearly, and try to have family quality time. I prioritize to pick up my children from school as often as possible. And we always eat breakfast and dinner as a family."

You live and work in the Northern inlet, is that an important part of the company’s identity or is it just because the company already homed there? "Skagerak is a company from Northern Jutland and we have our roots and family here. But having said that, we have multitrip tickets for the Aalborg-Copenhagen flight route and own bicycles in Copenhagen. Several of our employees work in Copenhagen and most of our partners also have their base in Copenhagen. But it actually feels really nice to come home to the tranquility after a busy week in Milan or Stockholm. Trip Trap was founded in Jutland, and that is not something you simply can change. "

How important is your showroom in Copenhagen for your identity? "The old post office on Indiakaj means a lot to us. Indiakaj contains store, showroom and workspace, and here we organize events and dinners in the garden under the chestnut tree. We love the old house as it breathes tranquility and has a sense of belonging to the house. Above all, it gives us a place where we collectively can show who we are, what we stand for and what we can.”

In which direction do you see your dreams professionally? "Each and everyday I look forward to being a part of Skagerak and my job changes all the time. I wish all the best for our small company, because when it goes well, then we have the opportunity to do more for so many others. My dreams are fulfilled every day.”