Future-proof showers

Advertising:

Hotel Guldsmeden
Orbital Shower

Photo Rigetta Klint
English translation: Dorte S Silver


Recently, Samra Kudsk of Kudsk PR called and invited me to lunch. ‘I have a real game changer to show you,’ she said and reserved a table for us at the certified organic Hotel Guldsmeden. Guldsmeden originated in Århus but now also operates in Berlin, Oslo and Reykjavik, on Côte d’Azur and Bali and in several locations in Copenhagen. We met in Colbjørnsensgade in Copenhagen at Axel Guldsmeden. Before lunch, which was served in the hotel’s charming courtyard garden, I was introduced to one of the hotel’s newly renovated bathrooms and, more specifically, to the ‘Orbital Shower’ system.

Orbital Shower is a system that cuts water consumption by recirculating 2.7 litres of water per shower within a closed system.
The water is analysed 20 times a second by a sensor in the drain. The water that is clean enough to be recirculated is purified in a process that filters out big and small particles before radiating the remaining water with ultraviolet light. Any water that is too polluted (by body lotion, soap or urine) to be purified in this instantaneous process is replaced by an intake of new water. The remaining, purified water along with the new intake continues in a circular flow where the temperature only drops a few degrees, minimizing the need to use energy on reheating.

Kristen Aggersborg of Hotel Guldsmeden explained that the hotel has noted a reduction of water consumption of up to 90 procent in the bathrooms featuring the Orbital Shower. (The data relates to long showers, but short and medium-duration showers too will lead to saving on water and energy). As an added bonus, the system reduces the amount of calcium in the water, so you can shower and wash your hair in exquisite, soft water.

The technology for the Orbital System was developed in connection with NASA’s space project ‘Journey to Mars’ in 2012 by the Swedish scientist Mehrdad Mahdjoubi. Since then, the technology and the design have been adapted to life on earth.

Do I need to mention that I am just dying to have this system installed in my own bathroom?

Speaking of showers and water consumption, it is a good idea to make smart choices when you go towel shopping.
Cotton towels are great, whether they are terry, linen-woven or waffle-weave, but cotton growing has a huge climate footprint, in part due to the need for irrigation.

Naturally, water consumption varies, depending on local climate conditions and whether the growers rely on conventional or organic methods.

In 2014, the non-profit membership organization Textile Exchange published The Life Cycle Assessment of Organic Cotton Fiber, a study based on data from the five leading countries in the production of organic cotton: India, China, Turkey, Tanzania and the United States, which together account for 97% of the global production. Among other findings, the study concluded that organic cotton crops (GOTS certified cotton) use 91% less ground water, consume 62% less energy and reduce the emission of greenhouse gases by 46%, compared to conventional cotton.

The website of the Danish Society for Nature Conservation offers the following summary of the benefits of organic cotton production:
Organic growers use crop rotation, which helps preserve the quality of the soil.
Organic cotton is grown alongside crops that feed the growers.
Hazardous pesticides are banned in in organic cotton growing, which means a safer working environment for the growers.
Organic cotton growing uses less energy and water. Farming methods lock CO2 into the soil.
Organic cotton growing reduces greenhouse gas emissions.

Both materials and working conditions are regularly controlled in factories making organic cotton products. With certification to the Global Organic Textile Standard (GOTS) the use of hazardous chemicals is prohibited, and all waste water is treated.

This stands in contrast to conventional cotton production, where cotton is typically grown as a monoculture, which destroys soil quality in the long run. Large amounts of insecticides and pesticides are used, which seeps into the groundwater unhindered, thus poisoning the drinking water of the local population, who typically live right next to the fields. The manufacturing of conventional cotton products typically involves less control of dyes and bleaching agents, and there is no established system to control health and safety standards or the workers’ general living conditions.

In other words: Shower with a clean conscience, also in the future.PÅ DANSK - et fremtidssikret bad

Fornylig ringede Samra Kudsk fra Kudsk PR og inviterede på frokost, jeg skal vise dig noget banebrydende, forklarede hun og satte mig stævne på det økologisk certificerede Hotel Guldsmeden. Guldsmeden har sit udspring i Århus, men findes også i Berlin, Oslo, Reykjavik, på Côte d'Azur, på Bali og flere steder i København. Vi mødtes i Colbjørnsensgade i København på Axel Guldsmeden. Inden frokosten, som vi indtog i hotellets hyggelige gårdhave, blev jeg introduceret til et af hotellets nyetablerede badeværelser, nærmere bestemt til brusebadssystemet ”Orbital Shower”.

Orbital Shower er et badevandssystem, som kort fortalt forhindrer vandspild ved at recirkulere 2,7 liter vand pr. bad i et lukket kredsløb.
Badevandet analyseres 20 gange i sekundet af en sensor i afløbet. Det vand, som er rent nok til at blive recirkuleret, bliver renset for større og mindre partikler og derefter strålet med ultraviolet lys. Kun den delmængde, som er for snavset (af cremerester, sæbe eller tis) til at blive renset på stedet, erstattes af nyt friskt vand. Det resterende, tilsat påfyldning, løber i et cirkulært flow, hvor det undervejs kun taber få grader i temperatur og dermed kun i begrænset omfang bruger energi på genopvarmning.

Kirsten Aggersborg fra Hotel Guldsmeden fortalte, at man på hotellet har noteret sig en besparelse på op til 90 procent af vandforbruget på de badeværelser, hvor der er installeret Orbital Shower (her taler vi om lange bade, selv ved korte og kortere bade sparer man både på vand og på energi til opvarmning af vandet). Som bonusinfo afkalker systemet vandet, dvs. at man vasker sig og vasker hår i det blødeste afkalkede vand.

Teknologien til Orbital System er udviklet i forbindelse med et rumprojekt, ”Projekt Rejsen til Mars hos NASA”, i 2012 af den svenske forsker Mehrdad Mahdjoubi. Teknologien og designet er siden tilpasset livet på jorden!

Behøver jeg skrive, at jeg er helt syg for at få et sådant system i mit badeværelse?

Når nu vi er ved det med bad og vandforbrug, så er det en god ide at træffe bevidste valg, når du køber håndklæder. Bomuldshåndklæder er skønne, både når de er i frotte, når de er lærredsvævede, og når de er vaflede, men dyrkning af bomuld er ekstremt klimabelastende, uanset hvordan man vrider og vender sig. Det beror blandt andet på, at dyrkning af bomuld kræver vanding.

Der er selvfølgelig stor forskel på vandforbruget i forskellige lande beroende på de klimatiske forhold, men også afhængig af, om man dyrker konventionelt eller økologisk.

Non-profit-medlemsorganisationen Textile Exchange udgav i 2014 undersøgelsen ”The Life Cycle Assessment of Organic Cotton Fiber” baseret på data fra de fem største lande inden for produktion af øko-bomuld: Indien, Kina, Tyrkiet, Tanzania og USA, som tilsammen står for 97 procent af den globale produktion. Her konkluderes blandt andet, at dyrkningen af økologisk bomuld (GOTS certificeret bomuld) sammenlignet med konventionel bomuld reducerer brugen af grundvand med 91 procent, brugen af energi med 62 procent og udledningen af drivhusgasser med 46 procent.

Danmarks Naturfredningsforening oplyser på deres hjemmeside om fordelene ved økologisk bomuldsproduktion:
Sædeskiftet på de økologiske marker er med til at bevare kvaliteten af jorden, og økologisk bomuld dyrkes sammen med afgrøder, som brødføder bomuldsbønderne.
Farlig sprøjtegift er forbudt i dyrkningen af økologisk bomuld. Det øger arbejdssikkerheden for bønderne. Energi- og vandforbruget er mindre. Dyrkningsmetoden binder CO2 i jorden. Økologisk bomuldsdyrkning udleder mindre drivhusgas.
På fabrikken, som laver produkter af økologisk bomuld, kontrolleres både materialer og arbejdsvilkår.
Med en GOTS certificering er farlige kemikalier forbudt, og alt spildevand bliver renset.

Dette i modsætning til den konventionelle bomuldsproduktion, hvor bomulden typisk dyrkes som monokultur, som på sigt nedbryder dyrkningsjorden. Der anvendes store mængder insektmidler og pesticider, som uhindret siver ned i grundvandet og dermed havner som gift i drikkevandet hos den lokale befolkning, der typisk bor lige ved siden af marken. Under fremstilling af produkter af konventionel bomuld er der typisk mindre kontrol med blege- og farvestoffer, og der er ikke et etableret system for at kontrollere de miljømæssige og sociale vilkår for arbejderne.

Med andre ord: Gå glad i bad, også i fremtiden