Glas

Credits:
Styling og foto Rigetta Klint
Glasmagerne finder du her
Blås och Knåda finder du her

I mere end 35 år har Svenske Lena Ljungar og danske Jesper Sødring blæst glas på Tåsinge.

De arbejder med sikker hånd, sammen og ved siden af hinanden, i deres glashytte. De er hinandens ekstra hænder og tætteste kollega og de er kunsthåndværkere med hver sit individuelle udtryk.
Jeg har kendt Lena og Jesper i nok næsten 35 år. En gang forlænge siden krydsedes vore veje i et kreativt butiksfælleskab i Odense og siden har vi haft en sporadisk kontakt.

Jeg besøgte dem for nylig på Tåsinge, hvor jeg lånte glas til en kogebog, som jeg laver sammen med Katrine Klinken og jeg skulle i samme forbindelse også tage et foto af deres arbejdsproces.

Her på landet flyder livet og arbejdslivet smuk sammen til en harmonisk helhed. Hverdagen har fundet sin egen sælsomme rytme i et skønt hus, hvor de har boet længe sammen med deres fælles, nu fraflyttede børn. Naturen er nærmeste nabo, og arbejdspladsen ligger et stenkast fra hjemmet.
Arbejdspladsen eller glashytten hvor de blæser utrætteligt og med præcis samme begejstring som da de startede, for længe, længe siden, er også rammen om deres salg.
Kunderne lægger vejen forbi for at supplere deres samling, eller de ringer og skriver og får sendt med posten.

Lena er desuden medlem af kunstnerkollektivet ”Blås och Knåda” i Stockholm. ”Blås och Knåda” driver butik på Hornsgatan i Stockholm og medlemmerne skiftes til at passe butikken. Dette medlemsskab har en tredobbelt betydning for Lena, hun får kunstnerisk sparring og netværk, hun forsyner hun sine svenske kunder med glas og ikke mindst får hun lejlighed til at passe sin stockholmske familie

Over en frokost i udestuen udvekslede Lena og jeg erfaringer med at være henholdsvis en svensker i Danmark og en dansker i Sverige, et emne jeg kan få meget tid til at gå med at tale om. Set ude fra den store verden er vi så lig hinanden i Skandinavien, set indefra er forskellene større end lighederne.

Lena trives i det sydfynske øhav, men vi deler en oplevelse af, at jo ældre man bliver, desto mere trækker den natur og den kultur man er vokset op i. For min del betyder det, at vindene på Fyn hvisker mine sange, og for Lena betyder det at klippegrund, fyr og birk føles hjemvandt og trygt.

For more than 35 years, Swedish Lena Ljungar and Danish Jesper Sødring have worked with glassblowing on Tåsinge.

They work with safe and experienced hands, together and next to each other in their glass hut. They are each other's extra hand and closest colleague and they are artisans with their own individual expression.

I have known Lena and Jesper for almost 35 years. Once upon a time, our roads crossed in a creative store in Odense and we have had a sporadic contact since.

I visited them recently on Tåsinge where I had to borrow glass for a cookbook that I'm doing with Katrine Klinken and in which I took a photo of their workflow in the same context.

Here on the countryside, life and work harmoniously flow together and the everyday life has found its own loving rhythm in a beautiful house where they have lived for a long time with their now relocated children. Nature is the closest neighbor, and the workplace is in spitting distance from the home.

The workplace or glass cabinets where they blow, tirelessly and with the same enthusiasm as they started, long ago, is also the framework of their sales. Customers hit the road to complement their collection, or they call and write and receive mail.

Lena is also a member of the artist collections "Blås och Knåda" in Stockholm. "Blås och Knåda" operate their shop on Hornsgatan and members are changed to fit the store. This membership has a threefold significance for Lena, she receives artistic sparring and networking, she supplies her Swedish customers with glass and, in particular, she has the opportunity to spend time with her family in Sweden.

Over lunch in the conservatory, Lena and I exchanged our personal experiences of being a Swede in Denmark and a Dane in Sweden. As seen from the big world, we are so similar in Scandinavia. Although, from the inside, the differences are larger than the similarities.

Lena thrives in the South Funen archipelago, but we share an experience that the older you become, the more important the nature and the culture you have grown up in has become. For my part, the winds on Funen whisper my songs, and for Lena the rocky land, sand, pine and birch feels home-like and safe.