Grist to the mill


I just finished work on HÅNDVÆRK bookazine no. 5, which will be released in connection with 3daysofdesign in mid September. You can preorder your copy here

One of the makers you can meet in the bookazine is the master mosaicist Bella Ferlov, who runs an organic grocery shop in her spare time. Bella says in the bookazine: ‘Logically speaking, I should close the shop. It does not contribute significantly to my economy, but I have come to realize that my life does not revolve exclusively around what is economically profitable but, instead, around what I enjoy to do. (...) The shop gives me a degree of diversity that I appreciate. It has enabled me to venture into a whole new world that I have had to learn the workings of. I enjoy learning something new.’

So do I, it is part of my motivation for creating bookazines.

When I made HÅNDVÆRK bookazine no. 4 (which you can buy here), one of the new topics I learned about was regenerative farming. Architect and seed manufacturer Signe Voltelen introduced and drew my attention to the concept.

In spring, I noticed two young women, Emilie and Ingeborg, on Instagram. They both have a degree in Natural Resources from the University of Copenhagen and work with organic regenerative farming on the Danish island of Funen. Not just any old place on Funen, mind you, but on a farm in the area where I was born and raised.
Although that may sound like an irrelevant detail, it piqued my curiosity even more, and on a recent Sunday drive I stopped by their farm, Store Vædeled, where they work in collaboration with the biodynamic farmer Bjarne Schaldemose. The day before, they had launched their new farm shop, where they not only sell their own crops (mainly buckwheat, lentils and grain) but also organic food, primarily locally made, as well as locally grown organic flowers.
In the courtyard I met Ingeborg, who was happy to tell me about the enterprise and her choice of profession. A choice that involves the room to develop and learn: ‘I imagine it takes a lifetime,’ she replied when I asked her when she expected to be fully skilled. She has a clear-eyed understanding that her choice of profession is a lifestyle choice where she cannot just clock in, clock out and otherwise focus on leisure activities. However, she does point out that it is important not to devote all one’s time to working the soil; there has to be time for reflection and new learning. When I met Ingeborg, she told me she was just reading about traditional farming in Thailand; original growing methods hold a great store of knowledge, she explained.

I will return to the topic of regenerative farming later. Ingeborg planted a seed for a more in-depth article.

For now, just an encouragement to all of you to support the enterprise by shopping at the farm shop if you are in the area and by supporting Bjarne, Emilie and Ingeborg’s efforts to get their own mill by contributing to their crowdfunding campaign. (coming up soon in collaboration with Coop)

They call this project ‘Fra Jord til Mølle til Bord’ (Field to Mill to Table) and explain that ‘Corn is a cultural product that is the result of thousands of years of selective breeding, from wild grasses to the plants we know now as wheat, rye, oats. Our vision for the mill is to celebrate and preserve the diversity of grain crops. We aim to give old varieties a new life in the field and in the kitchen by growing and using them.’

I’m in and am already looking forward to use Vædeled’s freshly ground Purple and Dacke spring wheat for baking this fall.
MØLLEN – DANSK

Jeg har netop afsluttet arbejdet med HÅNDVÆRK bookazine no. 5, som udkommer til 3daysofdesign i midten af september. Du kan forudbestille her

En af dem, du kan møde i bookazinet, er mosaikmageren Bella Ferlov, hun driver økologisk kolonialhandel i Lyngby Mølle i sin fritid. Bella udtaler i bookazinet, ”logisk set burde jeg lukke forretningen, den bidrager ikke væsentligt til min økonomi, men jeg er nået til den forståelse, at mit liv ikke udelukkende skal gøres op i, hvad der er økonomisk rentabelt, men derimod i hvad jeg kan lide at beskæftige mig med. Butikken giver mig en alsidighed, som jeg sætter pris på. Med den har jeg bevæget mig ud i en helt ny verden, som jeg har måttet sætte mig ind i. Jeg kan godt lide at lære nyt”.

Jeg kan også godt lide at lære nyt, det er en af mine drivkræfter, når jeg laver bookaziner.

Da jeg lavede HÅNDVÆRK bookazine no. 4 (som du kan købe her), var noget af det nye, jeg stiftede bekendtskab med, begrebet regenerativt jordbrug. Det var arkitekt og frøproducent Signe Voltelen, som introducerede begrebet og dermed skærpede min opmærksomhed.

I foråret løb jeg på INSTAGRAM på to unge kvinder, begge har de læst ’Naturressourcer’ på Københavns Universitet, Emilie og Ingeborg hedder de. De dyrker økologisk, regenerativt på Fyn. Ikke et hvilket som helst sted på Fyn, men i samme postdistrikt hvor jeg er født og opvokset.
Selvom om det måske er en ligegyldig detalje, så gjorde det mig ekstra nysgerrig, og på en søndagstur for nylig kørte jeg forbi gården Store Vædeled, hvor de holder til hos og samarbejder med den biodynamiske bonde Bjarne Schaldemose. Dagen forinden havde de slået dørene op for deres helt nye gårdbutik, som ikke bare tilbyder afgrøder af egen avl (som primært er boghvede, linser og korn), men også fra andre, primært lokale, økologiske madproducenter og en enkelt økologisk blomsterbonde.

På gårdspladsen mødte jeg Ingeborg, som gerne ville fortælle om virksomheden og om sit valg af erhverv. Et valg som indebærer plads til at udvikle sig og til at lære, ”jeg forestiller mig, at det tager et helt liv”, svarede hun, da jeg spurgte, hvornår hun forestiller sig at være fuldbefaren. Hun er tilsyneladende helt afklaret med, at valget af erhverv er et livsstilsvalg, som rækker langt ud over at gå på arbejde og gå hjem for at have fritid. Blot er det vigtigt, at tiden ikke udelukkende går til at arbejde i jorden, der skal være tid til fordybelse, pointerede hun. Da jeg kom, var Ingeborg i gang med at læse om traditionelt jordbrug i Thailand, der er meget viden at hente i de oprindelige dyrkningsmetoder, forklarede hun.

Det regenerative jordbrug vender jeg tilbage til, Ingeborg har sået et frø til en længere artikel.

Her skal blot følge en opfordring til at støtte op om virksomheden, dels ved at handle i butikken hvis du er i nærheden, dels og ikke mindst ved at hjælpe Bjarne, Emilie og Ingeborg videre med deres plan om egen mølle. De opretter snart i COOP regi en Crowdfunding kampagne.

Fra Jord til Mølle til Bord kalder de det projekt og siger: ”Korn er et kulturprodukt, som er resultatet af forædling over årtusinder, fra vilde græsarter til de planter, vi i dag kender som hvede, rug, havre. Vores vision med mølleriet er at hylde og værne om den diversitet, som findes inden for Kornafgrøder. Vi vil give gamle sorter nyt liv i marken og i køkkenet gennem at dyrke dem og bruge dem”.

Jeg melder mig og glæder mig allerede til at bage af Vædeleds friskkværnede Purpur- og Dackehvede til efteråret.