Home for Christmas

Credits:

Styling & Foto Rigetta Klint
Produkter fra: Chola, Louise Roe, Kristina Stark, Andrea Brugi,
Langkilde flagfabrik, Walther & Co

Da jeg var nybagt mor og stedmor for snart mange år siden satte jeg alle sejl til for at lave familietraditioner. Noget lykkes bedre end andet, og nogle traditioner er gået tabt til fordel for andre, som er kommet til.

Trods forandringer eller måske netop på grund af alle forandringer sætter jeg stor pris på, at jeg, og navnlig mine børn, kan fortælle en historie om traditioner. Vi ved, hvordan maden skal smage hos os, vi ved hvilken pynt som skal hænges på træet, og vi ved, at vi går i kirke for at høre juleevangeliet juleaftens dag, hvert år.

Jeg ved også, at jeg kan lide at bage det samme som jeg plejer, jeg kan lide at pakke julekassen op, også selvom den er skrumpet ind og hovedparten er givet videre til min nu voksne datter som har stiftet hjem, jeg kan lide at købe gaver, pakke gaver ind og give gaver - og jeg elsker selv at blive overrasket.

Jeg er sikker på, at traditioner er vigtige, juletraditioner så vel som andre traditioner. Jeg tror at gentagelser og vaner er vigtige for vores selvforståelse og for vores sjælefred. Lige så sikker er jeg dog på, at fleksibilitet og åbenhed for forandring er både vigtige og nødvendige egenskaber for, at julefreden kan indfinde sig.

Jeg ved af erfaring, at hjem til jul kan være mange steder og på mange måder, blot hjertet er varmt og blot der er genkendelige elementer.

Det er med forventningsfuldt hjerte, at jeg i år i byder mine børn til jul i mit nye hjem i Danmark. Et hjem hvor min ide om jul blander sig med min tilkomne mands ide om jul. Derfor bliver julen i år helt som den plejer, fyldt med gentagelser, samtidigt som vi også i år påbegynder nye traditioner.

Ih hvor jeg glæder mig!

When I was a newly fledged mother and stepmother many years ago, I did everything in my power to build family traditions. Some turned out better than others, and some traditions have been lost in favor of others, which took place instead.

Despite the changes, or perhaps because of all the changes, I greatly appreciate that I, and especially my children, can tell a story about traditions. We know how we want the food to taste, we know what ornaments should be hung on the tree, and we know that we go to church to hear the nativity of Jesus on the day of Christmas eve, every year.

I also know that I like to bake the same as I usually do, I like to open the Christmas box, even though it has shrunk and the majority of it is passed on to my now adult daughter who has established a home of her own, I like to buy gifts, wrap gifts and give gifts- and I love being surprised myself.

I am sure that traditions are important, Christmas traditions, as well as other traditions. I think that repetition and habits are important for our self-understanding and for our peace of mind. And I am just as sure; that flexibility and openness to change are both important and necessary attributes in order to make Christmas peace possible.

I know from experience that home for Christmas can be many places and in many ways, merely if the heart is warm and merely if there are recognizable elements.

It is with a heart full of expectations, that I, this year welcome my kids for Christmas in my new home in Denmark. A home where my idea of Christmas is mixed with my future husbands idea of Christmas. Therefore, Christmas this year will be just as it normally is, full of repetitions, and at the same we also commence new traditions.

Gee, I can’t wait!