Nu ser jeg både klart og tydeligt

Credits:
Øjenlæge Richardt Hansen
Foto Rigetta Klint

Jeg hører ikke til dem, som har forbandet mine briller og de dobbeltslebne glas. Det har fungeret udmærket, lidt besværligt sammen med kameraet, men det har ikke været et stort problem.

Men nu er jeg alligevel endt med at blive opereret og har fået multifokale linser.

Indrømmet, det er en stor daglig lettelse. Jeg bruger nu læsebriller, hvis jeg skal læse længe i mangelfuld belysning, ellers klarer jeg mig helt uden.

Jeg føler mig helt enkelt kaldet til at dele min begejstring også selvom den indebærer, at jeg skamroser min mand.

For små tre år siden fik jeg i Stockholm konstateret begyndende grå stær.
Lidt urovækkende var det, og jeg følte mig ærlig talt ikke gammel nok til at have en aldersforandring. Nå men der findes som bekendt ikke en klageinstans for den slags og min hverdag fortsatte uforandret.

Siden ville skæbnen det hverken værre eller bedre end, at jeg i København i privat sammenhæng mødte Richardt. Lang historie kort, vi er nu gift. Han er øjenlæge med speciale i grå stær kirurgi. Han er den i Skandinavien som har flest grå stær operationer på sin samvittighed, og den som har færrest komplikationer i forbindelse med sine operationer.

Richardt driver en privatklinik i København og han har, siden vi mødtes, løbende kontrolleret mine øjne.

Da min grå stær for nylig ”over night” modnede og gjorde, at synet på mit ene øje var stærkt reduceret, var jeg derfor i kyndige hænder og lod mig operere.

Jeg følte mig særdeles tryg på klinikken, og selve operationen var kort og smertefri.
Lidt specielt, som i ingenmandsland, er det i de sekunder, hvor ens gamle linse er fjernet og den nye endnu ikke lagt på plads, men med det udgangspunkt, at jeg ikke kunne se inden operationen, var der alt at vinde og intet at miste.

Jeg blev først opereret på det ene øje og siden ugen efter på det andet øje, hvilket er den procedure de fleste følger.

Jeg kunne begge gange arbejde allerede samme eftermiddag (ikke fotografere, men skrive og andet).

Jeg havde ingen alvorlige gener efter operationen. Jeg var tør i øjnene, især på de dage, hvor jeg sad meget ved computeren, men det kunne afhjælpes med øjendråber.

Jeg var i forbindelse med valg af linser desuden blevet gjort opmærksom på, at når man vælger multifokale linser, kan det være således, at der i en første periode er generende lysringe rundt om både elektrisk lys og stearinlys. Det kan især genere, hvis man kører bil i mørke. Sådan var det for mig, det fortog sig relativt hurtigt.

Du kan læse meget mere om grå stær og andre øjensygdomme på Richardts hjemmeside som du finder her.

Jeg skylder at skrive, at eftersom klinikken er en privatklinik betaler man for såvel sine undersøgelser som for sine operationer. Har man en sundhedsforsikring som f.eks. Sygeforsikringen Danmark kan man få tilskud herfra. Der er ingen nævneværdig ventetid på klinikken.

I do not belong to those who have cursed at my glasses and the bifocal glass. It worked well, a little troublesome combined with the camera, but it has not been a big problem.

Now I have had an operation and have received multifocal lenses. -And admittedly, it's a big daily relief. I use reading glasses if I have to read for a long time in a place without much lighting, otherwise I can be completely without them.

I feel a calling as if I need to share my enthusiasm, even though it means that I have to compliment my husband greatly.

Almost three years ago in Stockholm, I found out I had cataract. A bit unpleasant, and I did not feel as if I was old enough to have be experiencing this change in age - Well, there is not a complaints board for this sort of thing, and my day continued unchanged.

Since then, fate would lead me to meeting Richardt in Copenhagen in a private setting. Long story short, we are now married. He is an ophthalmologist specializing in cataract surgery. He is the one in Scandinavia who has performed the most cataract operations and is the person who has fewest complications in connection with his operations.

Richardt runs a private clinic in Copenhagen and, since we met, he has continually checked up on my eyes.

When my cataract recently "over night" matured and made the sight on my one eye greatly reduced, I was therefore in practical hands with Richardt and got the operation.

I felt very comfortable at the clinic, and the surgery itself was short and painless.

A bit special, like in no-man's land, it is in seconds that one's old lens has been removed and the new one has not yet been put in place, but with the starting point that I could not see before surgery, there was everything to gain and nothing to lose.

I was firstly operated on one eye and a week later operated in the other. I could work already that same afternoon after both surgery's (not photographing, but writing and more). There were no serious side effects after surgery. I was dry in the eyes, especially on days when I sat a lot at the computer, but it could be remedied with drops.

While selecting lenses, I was advised that when choosing multifocal lenses, it may be that in the first period of time there are annoying circles around both electric light and candles. This can especially bother you if you drive in the dark. That turned out to be true, but it ended relatively quickly.

You can read more about cataracts and other eye diseases on Richard's website, as found here.