SLOW #10

Credits: Foto Rigetta Klint
Blomster fra Vilde Violer
Vasen fra Glasmagerne på Tåsinge.

Jeg var på besøg hos Vilde Violer for at fotografere til en bog jeg er i gang med og kombinerede med at tage lidt billeder til SLOW afsnit 10. Apropos indholdet af SLOW #10, ingen tvivl om at Vilde Violer, som producerer økologiske snitblomster, repræsenterer det skønne. Som medejer Christina ganske rigtigt sagde, så er det helt enkelt vanskeligt at binde en grim buket af så smukke råvarer.

Har SLOW en særlig æstetik kan du spørge?

Både ja og nej - men jeg har jo i al fald en særlig æstetik. Så på den måde er jeg som samarbejdspartner ikke bare et valg om slow og storytelling. Jeg er også et valg om en stilmæssig retning.

JA, SLOW har en særlig æstetik, fordi SLOW er langtidsholdbart og derfor må overholde spillereglerne for langtidsholdbart. Man skal kunne forstå ud af æstetikken, at der er tale om kvalitet. Og man gør klogt i at spille på nogle af de koder, som får modtageren til at opleve den iboende kvalitet og den eviggyldige skønhed.

NEJ, fordi sandheden om skønt og uskønt heldigvis er en foranderlig størrelse. Det er hele det berusende ved at arbejde med æstetik, man udfordres konstant og er i konstant bevægelse.

Når man snakker æstetik, er der to grundbegreber DET SKØNNE og DET SUBLIME. Det skønne er glæden over, at alting er som forventet. Det sublime er nydelsen ved, at intet er som forventet. Det sublime pirker til beskuerens eller brugerens komfortzone

Hvis man forestiller sig en linje med det skønne i den ene ende og det sublime i den anden, så kan man arbejde med, hvor man præcist skal befinde sig for at tale til netop sin målgruppe i netop sit varemærkes sprog.

Man skal altså have styr på både varemærke, målgruppe og trenden. –SLOW forholder sig til også til trend, for det gør vi heldigvis alle sammen. Vi er levende og påvirkelige og begejstres

Fortsættelse følger om et par dage!

Does SLOW have a special aesthetic?

Both yes and no – At least I have a special aesthetic, so as a collaborator, I'm not just a choice about slow and storytelling, I'm also a choice about a certain stylistic direction. But yes, SLOW has a special aesthetic because SLOW is long-term and therefore must comply with the rules for long-term sustainability. You must be able to understand through the aesthetics that the product is quality. It is wise to play on some of the strings that make the recipient experience the inherent quality and the eternal beauty of the product. No, because the truth about beautiful and not beautiful is a changeable size, which also is the huge rush when working with aesthetics, you are constantly challenged and in constant motion.

When speaking aesthetics there are two basic concepts, THE BEAUTIFUL and THE SUBLIME. The beauty is that everything is as expected. The sublime is the pleasure that nothing is as expected. The sublime jigs the viewer or user's comfort zone. If you imagine a line with the beautiful in one end and the sublime in the other, you can work with exactly where and how to speak to exactly your target group in the language of your trademark.

You must be well aware of both the brand, the target audience and the trend

-SLOW is also about trend, because we are lucky to do that together, we are vibrant and influential and enthusiastic

Continuation will follow in a few days!