SLOW #13

Credits: Foto Rigetta Klint
Billederne er fra forgangne lørdag hvor Camilla Plum holdt pop-up middag på Fuglebjerggaard. Når talen falder på at bygge varemærke, så er Camilla Plum et super stærkt og konsistent varemærke. Hun er øko-bonde, driver planteskole og gårdbutik, hun er kogekone og kogebogsforfatter. Hendes sted Fuglebjerggard er et besøg værd, man kan købe planter, plukke selv, handle i gårdbutik og drikke kaffe og spise bagværk i cafeen og børnene kan møde både klappegrise og kattekillinger.

Hvis du vil påbegynde arbejdet med din Brand Platform, så få du her tips til hvilke spørgsmål, du som minimum skal stille dig selv:

Hvad er kerneydelsen eller produktet?

Hvad er virksomhedens unikke historie? Bygger den på en tradition, en familiehistorie, særlige kvalifikationer, en stærk interesse eller passion? Eller er den drevet af, at du har set en kommerciel mulighed? Eller noget helt syvende?

Hvad er forretningsideen? Hvis du skal beskrive i en enkelt sætning, hvad det er, du har gang i, hvad så?

Hvilke værdier står din virksomhed for? Det bliver uden for enhver diskussion vigtigere og vigtigere at have transparens. Hvilket værdigrundlag hviler du på? Hvilke dele af det, vil det gavne virksomheden at bringe i spil i markedsføringen?

Hvad er din mission? Hvorfor gør du det?

Hvad er du stolt over altså i forholdet til virksomheden? Hvad skal der stå på din gravsten?

Hvad siger andre om dig /respektive om virksomheden? Dine gamle kolleger, dine ansatte, dine kunder, dine konkurrenter?

Hvad har været dit middel til at komme så langt, som du allerede er kommet? Er du stædig, vedholdende, dygtig? Er det på grund af dit netværk, eller er dit produkt helt enkelt enestående, eller er det en kombination eller noget andet?

Hvad ved du om dem, som køber - altså målgruppen? Køn, alder, hvor bor de og hvordan bor de - hvad spiser de, hvad laver de i fritiden?

Hvem er meningsdannerne i forholdet til din målgruppe? Jeg tænker på mediefolk, kulturelle personligheder, sportsfolk eller andre? Hvem vil din kunde gerne identificere sig med, og hvem ser hun op til? Ikke hvem er hun lige som!

Har du allarede en andel af den målgruppe, du gerne vil have, eller er der noget, du gerne vil justere?

Hvilken størrelse har virksomheden nu, og hvor ser du dig selv om 3 år?

Hvilke markeder operer du på nu, og hvor er du på vej hen?

Hvordan er din distribution?

Hvad skal der til for at komme herfra, hvor du står nu? Er dine kvalifikationer tilstrækkelige, eller skal der andet i spil?

Hvordan ser den verden ud, som du opererer i. Hvordan ser du de stærkeste tendenser og forbrugernes krav og ønsker? Mærker du det direkte eller gætter du?

Konkurrenterne, hvem er de, hvad udmærker dem?

Hvor befinder du dig i forholdet til kvalitet/pris/prestige sammenlignet med konkurrenterne?

Hvorfor skal kunden skal vælge dig frem for konkurrenten? Med andre ord, køber kunderne dig, fordi du er lige så god, eller bedre, lige så prestigefuld eller bedre, har samme pris eller er billigere eller dyrere?

Og tvært om, hvorfor foretrækker nogle konkurrentens produkt?

Når man har været disse spørgsmål igennem, sammenfatter man og konkluderer:

Hvem er virksomheden, hvad laver den og for hvem?

Hvordan skal tonaliteten være? (gælder både i ord og billeder) Det er 1000 kr.-spørgsmålet. Hvad er det for et ordvalg, virksomheden skal benytte for at tale til sin målgruppe i øjenhøjde. Hvordan ser hjemmesiden, instagram-profilen, facebook og kampagnebillederne ud, således at der er sammenhæng? Med din Brand Platform i hånden, kan du komme i gang med at kommunikere dit varemærke.

Fortsættelse og afslutning på sommerføljetonen kommer om et par dage

If you want to start working on your Brand Platform, here are some tips to guide you towards what questions you should ask yourself at the very least:

What is the core service or product?
What is the company's unique story?
What is the business idea?
What values does your business stand for?
What is your mission?
What are you proud of in relation to the company?
What do others say about you / respective about the company?
What has been your means of coming as far as you have already come?
What do you know about those who buy (or in other words the target group?)
Who are the viewers in relation to your audience?
Do you already have a share of the target audience you would like or is there something you would like to adjust?
What size is the company now and where do you see yourself in 3 years?
What markets are you operating on now and where are you headed?
How is your distribution?
What's needed from where you stand now?
How does the world you operate in look like? How do you see the strongest trends and consumer demands and wishes?
The contestants, who are they, what distinguishes them?
Where are you in relation to quality / price / prestige compared to competitors?
When the customer chooses you in opposition to the competitor, why so?I
And, secondly, why does some prefer the competitor’s product?

Once you've been through these questions, you summarize and conclude:

Who is the company, what does it do and for whom?

How should the tonality be (applies to words and images.) This is the million-dollar question, what is the word choice the company has to use to speak to its audience at eye level, and how should the website, instagram profile, facebook and campaign images be used in order to create a sense of coherence.

With your Brand Platform in your hand, you can start communicating your brand.

Continuation and an end to the summer-serial will follow in a few days!