SLOW #8

Foto Rigetta Klint
Billederne er fra Andrea Brugis danske sommer Workshop, Andrea Brugi var et af de første brands vi arbejdede med på SLOWFASHIONhouse

Hvad er så egentlig et varemærke?

Et varemærke eller et brand er kort fortalt målgruppens samlede billede af dig, din virksomhed og dit produkt. Når alt og alle involverede arbejder målrettet og i samme retning, kan man påvirke helhedsbilledet. Det handler om at være bevidst om, hvilke værdier og normer, der ligger til grund for din virksomhed. Derudover handler det om, hvordan dit produkt er og ikke mindst om, hvordan det kommunikeres i ord og billeder og til hvem.

At have et stærkt varemærke betyder ikke nødvendigvis at være kendt af mange.

Det betyder, at de, der har kendskab til det - få eller mange - forstår præcis, hvad det går ud på, og at de stoler på det. Et stærkt varemærke handler om at holde sit løfte.

Mit løfte er altså SLOW, i betydningen gennemarbejdet, kvalitetsbevidst og veldokumenteret storytelling.

For at SLOW skal kunne komme på tale, skal man drive en værdibaseret virksomhed eller et værdibaseret varemærke

Det var sådan, jeg formulerede mig, da vi etablerede SLOWFASHIONhouse. Husk, at det var 2008, og finanskrisen var under opsejling. Et halvt år forinden - lige inden jeg lukkede min butik i København - var folks købe- og have-begær så stort, at når jeg talte i telefonen med personalet ved lukketid, så kunne de beskrive episoder, hvor voksne kvinder ikke kunne vælge mellem to dyre tasker og derfor købte dem begge på én gang. Helt usmageligt i min verden!

SLOW er en økonomisk nødvendighed både for den enkelte og for samfundet.
Vi må forstå, at overforbrug er meningsløst. Hverken vi eller vores fælles jord kan holde til det. Vi må helt enkelt vænne os til at købe færre men bedre høj kvalitetsprodukter, som forbruges langsommere.
SLOW handler om en stærk forbindelse mellem designer og producent, mellem producent og produkt og mellem produkt og forbruger.
SLOW er et glimt af en ny verden, der er mere bæredygtig. Det er en mulighed for at drive forretning på en mere ansvarlig måde, hvor man respekterer producenter, miljøet og forbrugerne som ligeværdige komponenter.
Det betyder, at vi bare vil producere, sælge og købe ting, som vi ikke kan undvære, og som tilfører verden en værdi æstetisk og funktionelt. Ikke ting som bare er en flygtig flirt.
SLOW repræsenterer ansvarlighed i de valg, du træffer som designer og som producent og forbruger.
Et SLOW produkt er morgendagens arvegods.

Selv om det er skrevet for næsten 10 år siden under indflydelse af at have været vidne til først overforbrug og siden hård opbremsning, så passer det stadig på min forestilling om at bære sig ansvarligt ad. – Her skylder jeg at sige, at når jeg taler om behov for, så er æstetik og skønhed også et behov i mine øjne. Jeg agiterer ikke for puritanisme.

Fortsættelse følger om et par dage!

What is a trademark? A trademark or a brand is simply put the audience's overall picture of you, your business, and your product. When everything and everyone involved works determinedly and in the same direction, one can influence the overall picture. It's about being aware of the values and norms that are the basis for your business. In addition, it is about how your product is and not least about how it is communicated in words and images and to whom.

Having a strong brand does not necessarily mean being known by many. This means that those who have knowledge of it, few or many, understand exactly what it means and trust it. A strong brand is about keeping a promise. My promise is SLOW, meaning thorough, quality conscious and well documented, storytelling In order for SLOW to be applicable, you must run a value-based company or a value-based trademark

When we established SLOWFASHIONhouse I said this; be aware that 2008 and the financial crisis was afoot, half a year before, just before closing my store in Copenhagen, people were buying and desiring so heavily that when I spoke on the phone with staff at closing time they could describe episodes where adult women could not choose between two expensive bags and therefore bought them both at once, totally tasteless in my world.
SLOW is an economic necessity for the individual and for society.
We must understand that overuse is meaningless neither we nor our common ground can carry on like this. We simply have to get used to buying less, but products of better quality that are consumed more slowly.
SLOW is about a strong connection between designer and manufacturer, producer and product and product and consumer.
SLOW is a glimpse of a new world, more sustainable, and an opportunity to do business in a more responsible manner, respecting those who produce, the environment and consumers as equal components.
This means that we will only produce, sell and buy things that we cannot do without and add value aesthetically and functionally to the world.
Not things that are just a fleeting flirt.
SLOW represents responsibility in the choices you make as a designer and as a producer and consumer.
A slow product is tomorrow's heirlooms.

Although it was written almost 10 years ago, under the influence of having witnessed the first overuse, it still fits my idea of taking responsibility. - Here I owe to say that when I talk about ‘need’, aesthetics and beauty are also a need in my eyes, I do not mind puritanism.
Continuation will follow in a few days!