SLOW branding og SLOW art

Credits:
Foto Rigetta Klint
Besøget hos Litografisk.dk var arrangeret i samarbejde med Samira Kundk PR
Tak for interessant samtale til Mie Olise Kjærgård

For nylig var jeg inviteret af Samira Kudsk PR til at tale om SLOW branding og billedkommunikation, et af mine favoritemner.

Det intime gå-hjem-møde med indlagt kommunikations speak blev afholdt i Hostrup Pedersen & Johansens nyåbnede galleri og rammeværksted i et skønt gammelt værkstedslokale i Valby. Det er absolut et besøg værd, både for deres fine kollektion af litografiske tryk, for deres rammer og fordi det er en dejlig oase.

I forbindelse med forberedelserne besøgte jeg kernevirksomheden Litografisk.dk Hostrup Pedersen & Johansen som er drevet af Samira Kudsks mand Søren Ellitsgaard.

Hostrup Pedersen & Johansen er et ud af to tilbageværende litografiske værksteder i København. Her har kunstnere mulighed for at arbejde med originalgrafik, primært litografisk stentryk. Søren har arbejdet med en lang række anerkendte samtidskunstnere, herunder Lise Malinowsky, Tal R, Kasper Eistrup, Jens Birkemose, Per Kirkeby, Katrine Raben Davidsen og senest Mie Olise Kjærgård. Både arbejdsprocessen og de færdige værker er lige så forskellige som de kunstnere, som er i spil.

Fælles for dem er den møjsommelige proces hvormed en farve ad gangen tegnes op (med motivet spejlvendt) på en glat kalkskiffersten med sort kridt eller tusch. For hver farve, kunstneren ønsker at anvende, tegnes og trykkes der på ny. Når laget er tegnet, ætses stenen med en opløsning af gummi-arabicum og salpetersyre. Opløsningen angriber de ikke tegnede partier. Stenen, hvis porøse overflade kan opsuge vand og fastholde fugtighed, fugtes inden trykningen. Trykfarven opsuges kun af de tegnede partier. Stenens øvrige fugtige partier afviser trykfarven. Selve trykningen sker i en hurtigpresse, hvor stenen lægges i en slæde. Trykningen sker ved, at den frem- og tilbagegående sten, efter at den har passeret maskinens farvevalse, glider ind under en roterende cylinder, som presser papiret ned mod stenen med et så hårdt tryk, berøringen mellem papir og sten overfører hermed trykfarven til papiret.Mie Olise KjærgårdJeg blev inviteret til at følge Mie Olise Kjærgård på en af hendes arbejdsdage i værkstedet i Valby. Mie er primært maler og så laver hun installationskunst, hun er 42 år og en internationalt anerkendt kunstner. Hun har sin base i København og har både privat og arbejdsmæssigt en stærk tilknytning til NY, hvor hun har boet i flere år.

Selvom Mie Olise Kjærgårds vej har været snørklet har den også været snorlige. Hun har ernæret sig som maler i 20 år, men undervejs har hun haft afstikkere forbi den eksperimenterende del af modeverdenen og derudover har hun studeret arkitektur ligesom hun også har en Master of Fine Arts fra Central St. Martins i London. Alle afstikkere sætter spor og selvom Mies primære udtryk er maleriet, så indgår tekstile elementer ikke sjældent og hendes store interesse for arkitekturen slår i gennem i hendes motivvalg. Hun er passioneret optaget af, hvordan arkitektoniske konstruktioner beskriver det samfund og den samtid de er en del af, ligesom hun forholder sig undersøgende til hvad der sker når urbane miljøer bliver til ruiner, genopdages og bebos på ny.

Mies arbejde med stenen var planlagt og styret, - man skal holde tungen lige i munden for at arbejde spejlvendt og kun i sort, men processen rummede dog på samme tid mulighed for at lade spontanitet og tilfældigheder tage plads i kunstværket, på samme måde som hun arbejder spontant og intuitivt med maleriet. I trykprocessen havde hun god støtte af Søren Ellitsgaard, som kyndigt bidrog med både håndens arbejde og erfaren sparring. Man mærker tydeligt at kunstnerne er i gode og erfarne hænder hos Søren. I 1983 kom Søren i lære hos Hostrup Pedersen & Johansen og i 2003 købte han virksomheden fra sin tidligere læremester,. Søren har med andre ord en lang erfaring og en stor og solid viden om både håndværk og samarbejde.

Mie Olise Kjærgårds litografi kan købes hos Litografisk.dk

In English

Recently I was invited by Samira Kudsk PR to talk about SLOW branding and image communication, my favorite subject. The intimate go-home-meeting was held in Hostrup Pedersen & Johansen's newly opened gallery and frame workshop in a beautiful old workshop in Valby. Definitely worth a visit, both for their fine collection of lithographic prints, for their frames and because it is a lovely oasis. In regard to the preparations, I visited the core company Litografisk.dk Hostrup Pedersen & Johansen, run by Samira Kudsk's husband, Søren Ellitsgaard.

Hostrup Pedersen & Johansen is one of two remaining lithographic workshops in Copenhagen. Here artists have the opportunity to work with original graphics, primarily lithographic stone prints. Søren has worked with a number of recognized contemporary artists, including Lise Malinowsky, Tal R, Kasper Eistrup, Jens Birkemose, Per Kirkeby, Katrine Raben Davidsen and most recently Mie Olise Kjærgård. Both the workflow and the finished work is as different as the artists in play.

Although they do all have a laborious process in common, which consists of drawing one color at a time (with the motive inverted) on a stone with black chalk or marker. For each color the artist wants to use, there must be drawn and printed again. When the layer is drawn, the stone is corroded with a solution of gum arabic and nitric acid. The resolution attacks the undrawn parts of the stone. The stone whose porous surface can soak water and maintain moisture is moistened before printing. The printing color is only absorbed by the drawn parts. The other moist parts of the stone reject the ink. The actual printing takes place in a fast press where the stone is laid in a sled. The printing is done by moving the reciprocating stone - after passing through the inking roller - under a rotating cylinder which presses the paper down against the rock with extremely hard pressure, so the paper-stone contact transfers the ink to the paper.

I was invited to follow Mie Olise Kjærgård throughout one of her working days at the workshop in Valby. Mie is primarily a painter and she does installation art, she is 42 years old and is an internationally renowned artist. She is based out of Copenhagen and has a strong connection to NY, both privately and professionally, where she has lived for several years. Even though Mie Olise Kjærgårds road has been tortuous, it has also been straight forward, she has nourished as a painter for 20 years. She has gone through the experimental part of the fashion world and has studied architecture, just as she has a Master of Fine Art from Central St. Martins in London. All detours leave traces, and although Mie's primary expression is the painting, textile items are not rarely included, and her great interest in architecture is reflected in her motive choice, where she is passionate about how architectural constructions describe the society and the contemporary they are part of, like now where she is investigating what happens when urban environments become ruins, become resuscitated and become inhabited again. Mie's work with the stone was planned and well-controlled; you must be very concentrated to work mirrored and only in black, but at the same time the process allowed for spontaneity and coincidence to take place in the artwork. In the same manner she works spontaneously and intuitively with the painting. During the printing process, she had knowledgeable support from Søren Ellitsgaard who contributed skillfully with both the work of the hand and experienced sparring, you could really feel that the artists were in good and experienced hands working with him. Søren joined Hostrup Pedersen & Johansen in 1983, and in 2003 he bought the company from his former teacher, which in other words tells something about his great experience and his strong and solid knowledge of both craft and cooperation.

Mie Olise Kjærgård's lithography is available at Litografisk.dk