THE ORANGERY


Is it possible to turn oranges, seaweed and hemp into textiles without compromising on aesthetics?
This key question featured both in the invitation and on a poster in the exhibition Planted by textile designer Tanja Kirst at Officinet, Bredgade 66 in Copenhagen.

Exhibition period: 6 to 29 January 2023
Tuesday-Sunday: 12.00–16.00
Thursdays: 12.00–17.00

The beautifully designed orangery-inspired exhibition presents wall hangings in jacquard weaving made of hemp mixed with pineapple, citrus and seaweed yarns dyed with biological substances.
On the end wall hangs a woven piece resembling a traditional tapestry that presents Tanja Kirst’s colour scale and offers an excellent illustration of her thorough and dedicated approach to her craft.

I am reminded of Hilma af Klint, is my first comment. Tanja confirms the artistic kinship with a smile and a nod.

Hilma af Klint (1862–1944) was a Swedish artist and anthroposophist.
Like many of her contemporaries, she was interested in spiritism, theosophy and anthroposophy.
In her paintings, she sought to bring out connections that lie beyond what is visible to the human eye and to illustrate complex philosophical ideas.
She was convinced that when she was painting, she was channelling messages from a higher consciousness.
She chose not to exhibit her abstract paintings during her own lifetime. In her will she decreed that her art could not be exhibit until 20 years after her death – only then would people be ready to grasp their meaning.


‘I am trained as a textile designer and a painter,’ says Tanja, ‘but I have never quite been able to achieve the multi-dimensional expression I aim for. In weaving, however, I can achieve both the colour intensity and the depth I dream of. The yarns reflect the light and colours, their expression vary from hour to hour, and both the front and back of the piece are interesting.’

So, YES, it is possible to turn oranges, seaweed and hemp into textiles without compromising on aesthetics.
Is it also possible to do it without compromising on quality? I ask after taking in the beauty of the woven artworks and photographing them (late afternoon on a grey January day that does not do the pieces justice).

‘I enjoy moving between research, product development and artistic work; the processes feed on each other.’
Tanja works both in her own studio, where she focuses on product development and design projects, and as a research assistant at the Royal Danish Academy.
‘As a textile designer, I am uncompromising in my efforts to discover how I can contribute to a more sustainable textile industry. This is an absolute necessity, since textile manufacturing is one of the most environmentally harmful industries world-wide.’

Tanja has a particular focus on hemp, which also played a key role when she graduated from the Royal Danish Academy in 2018 as a textile designer specializing in both analogue and industrial weaving with the graduation project ‘RE: thinking hemp’.

‘The Planted exhibition is an artistic project and my first study of what happens to the expression when the coarse and slightly rough hemp fibres are mixed with the shiny citrus yarn made from cellulose from orange and lemon peel, pineapple yarn made from pineapple leaf fibres and seaweed yarn made from seaweed extract. I spun, dyed and wove the yarns at TextielLab in the Netherlands, which I visited as a student and now returned to in order to produce the pieces for the exhibition.

Durability and lightfastness will have to be tested later.’
Durability or not, the pieces are beautiful, and a high degree of lightfastness or not, they are undoubtedly going to age beautifully.

About HEMP, from HÅNDVÆRK bookazine no. 6.

Textile made from hemp is hardwearing, has natural antibacterial properties, offers natural protection against UV rays and is highly absorbent.
Hemp is an annual crop propagated by seed with plants that grow to a height of two to four metres. Stalks stand close together, leaving little room for weeds. It is a hardy plant that does not require large amounts of water and is well suited for organic farming.

Hemp fibres can be spun into thread that is suited for a variety of uses.
Fibres can also be used for insulation, for padding in upholstery and as part of composites. For example, the car industry uses materials based partly on hemp.

Hemp seeds can be ground into flour or pressed to make oil that is used in the food or beauty industry. The leaves of the hemp plant are used for animal feed.

In its feel and expression, hemp is reminiscent of linen. You may have come across it in napkins or bedlinen, for example, but the fashion industry too has discovered the many benefits of hemp.
You will undoubtedly have encountered ropes made of hemp.
In the furniture upholsterer’s workshop, hemp fibres are used for padding or stuffing.

The world’s leading manufacturer of hemp fibres is China. In Europe, France takes the lead.
In Denmark, there is growing interest in cultivating hemp and extracting textile fibres. Hemp has a high yield in our climate, and from a sustainability perspective, it is a beneficial crop.
However, the processing of the fibres has a significant footprint, similar to the production of linen.

A partnership involving several private enterprises, Aarhus University and VIA University College in Herning is currently engaged in a joint research project. The project explores traditional methods with the aim of developing new technological solutions that will enable Danish agriculture and textile industry to produce textiles from Danish-grown hemp in a way that is both economically and environmentally sustainable.

The hemp plant that is used for textile fibres belongs to the family of Cannabis sativa, which also contains plants with a high content of the psychoactive substance tetrahydrocannabinol. For that reason, hemp growing requires a special permit in many countries.ORANGERIET – PÅ DANSK

Kan man omdanne appelsiner, tang og hamp til tekstiler uden at gå på kompromis med æstetikken?
Sådan stod der i invitationen, og sådan står der på en ophængt planche på udstillingen ”Planted” af Tekstildesigner Tanja Kirst i udstillingshallen Offcinet i Bredagde 66 i København.

Udstillingsperiode: 6. til 29. januar 2023
Tirsdag - søndag kl. 12-16
Torsdag kl. 12-17

Den smukt tilrettelagte orangeri-inspirerede udstilling præsenterer et antal jacquardvævede vægophæng af hamp iblandet ananas, citrus- og tanggarner indfarvet med biofarver.
På endevæggen præsenteres et gobelinlignende tæppe, som er Tanja Kirst´s farveskala, og en tydelig illustration af hendes grundige og nørdede tilgang til sit fag.

Jeg kommer til at tænke på Hilma af Klint er min første kommentar, Tanja bekræfter slægtskabet med et smil og et nik.

Hilma af Klint (1862 1944) var svensk kunstner og antroposof.
I lighed med mange af sine samtidige var hun optaget af spiritisme, teosofi og antroposofi.

Hun søgte i sin malerier at synliggøre sammenhæng som ligger uden for hvad det menneskelige øjne kan se, og at illustrere de komplekse filosofiske idéer.
Hun var af den overbevisning at hun, når hun malede, stod i forbindelse med en højere bevidsthed, som fremførte sine budskaber gennem hende.

Hun valgte ikke at udstille sine abstrakte malerier i sin levetid. I sit testamente skrev hun, at værkerne først måtte vises tyve år efter hendes død, idet man først på det tidspunkt ville forstå deres betydning.


”Jeg er uddannet både tekstildesigner og maler”, forklarer Tanja, ”men jeg er aldrig helt lykkes med at male mig frem til det flerdimensionelle udtryk, jeg tilstræber, derimod kan jeg vævet mig frem til både den farveintensitet og den dybde, jeg drømmer om. Garnerne reflekterer lyset og farverne og fremstår forskelligt fra time til time, og både forsiden og bagsiden af værkerne er interessante”.

JA, man kan omdanne appelsiner, tang og hamp til tekstiler uden at gå på kompromis med æstetikken.
Kan man også gøre det uden at kompromisse på kvaliteten? Er mit spørgsmål, da jeg har nydt værkernes skønhed og taget billeder (en sen eftermiddag på en grå januardag, som ikke yder tæpperne retfærdighed).

”Jeg trives med at bevæge mig mellem forskning, produktudvikling og kunstnerisk arbejde, processerne giver til hinanden”, svarer Tanja.
Hun arbejder dels på sit eget studio med produktudvikling og designprojekter dels som videnskabelig assistent på Det Kongelige Akademi.
Hun fortsætter, ”som tekstildesigner er jeg kompromisløst optaget af at afsøge, hvordan jeg kan bidrage til en mere bæredygtig tekstilindustri. Det er en nødvendighed, tekstilindustrien er en af de mest miljøbelastende industrier på verdensplan”.

Navnlig har Tanja fokus på hamp som var omdrejningspunktet da hun tog sin afgang fra Det Kongelige Akademi i 2018 som tekstildesigner med speciale i både analog og industriel vævning med projektet ”RE: thinking hemp”.

Udstillingen ”Planted” er et kunstnerisk projekt og min første undersøgelse af, hvad der sker med udtrykket, når den grove ru hampetråd blades med den blanke citrusgarn fremstillet af cellulose fra appelsin- og citronskaller, ananasgarn af fibre fra ananasblade og tanggarn af tangekstrakt. Garnerne har jeg spundet, indfarvet og vævet på det hollandske TextielLab, som jeg gæstede under min studetid og nu har genbesøgt for at fremstille værkerne til udstillingen.

Hvordan slidstyrke og lysægtheden er må testes sidenhen”.

Slidstyrke eller ej, værkerne er smukke, høj farveægthed eller ej, de vil ældes med ynde.

Om HAMP fra HÅNDVÆRK bookazine no. 6

Tekstil fremstillet af hamp har en høj slidstyrke, er naturligt antibakterielt, beskytter naturligt mod UV-stråler og er højt absorberende.
Hampeplanten frøsås og er etårig, den bliver 2-4 meter høj, og stilkene gror så tæt, at ukrudt ikke kan trives i rækkerne. Hamp er nøjsom i forhold til vand og kan uden problemer dyrkes økologisk.

Hampefibrene kan spindes til tråd, som efterfølgende kan forarbejdes.
Fibrene kan bruges som isoleringsmateriale og polstremateriale.
Hampens fibre kan også indgå i kompositmaterialer, for eksempel anvender bilindustrien materialer, hvor hamp indgår.
Hampeplantens frø kan males til mel eller presses til olie, som efterfølgende bruges i fødevare- og skønhedsindustrien. Plantens blade bruges til dyrefoder.
Hamp minder i sit udtryk om hør, du kan støde på det som servietter eller sengetøj for eksempel, men også beklædningsindustrien har fået øjnene op for hampens mange fordele.
Du er helt sikkert stødt på reb fremstillet af hamp.
På møbelpolstrerens værksted indgår hampefibre som polstermateriale.

Verdens førende producent af hampefibre er Kina, i Europa ligger Frankrig i fortroppen.
I Danmark er interessen for at dyrke og udvinde tekstile fibre fra hampeplanten stigende, hampen giver stort udbytte i vores klima og er ud fra en bæredygtighedsvinkel en gunstig afgrøde.
Forædlingsprocessen er imidlertid tung og minder om forædlingen af hør

En række virksomheder er sammen med Aarhus Universitet og VIA University College i Herning i gang med et forskningsprojekt, der med afsæt i de kendte gamle metoder forhåbentlig munder ud i nye teknologier, som muliggør, at dansk landbrug og tekstilindustri i fremtiden i fællesskab kan producere tekstiler af dansk dyrket hamp – en produktion, som skal være bæredygtig, også økonomisk.

Hampeplanten tilhører samme familie som den cannabis, som har et højt indhold af det euforiserende stof tetrahydrocannabinol, og hamp kan derfor i mange lande kun dyrkes med særlig tilladelse.