When good wins out over evil!

Advertising:
Simple Goods
Mott Skrædderi
Anna Emilie Creations
Photo Rigetta Klint
English translation Dorte H Silver

That may sound a fairy-tale ending, a dream scenario. Here, it is the heading of a brief note to draw your attention to the power of probiotics.

I have written about probiotics before in the context of skincare. ‘Bak Skincare’, a brand I have mentioned here before, recently received the 2020 Danish Beauty Award as ‘Innovation of the Year’. Congratulations – the award is so very well deserved!

Today, my focus is on ECOCERT-certified cleaning products containing active probiotic bacteria from the Danish company Simple Goods, which was founded only a year and a half ago.
I have handled their products on a couple of occasions for photo shoots and subsequently had the pleasure of testing them, and I like both the effect and the smell of a clean home!

A few days ago I spoke with the company’s founder, Lene Egly. She explained that she had founded Simple Goods because she had looked in vain for a product that would live up to her and her family’s demands of being effective, organic and, thus, eco-friendly. When Lene embarked on the project four years ago, she knew next to nothing about cleaning products, apart from the basics that everyone knows. She also did not know that the answer to her quest was probiotics.

Her extensive search for a manufacturer that was interested in joining her on this quest and willing to produce relatively small batches eventually led her to a company in Luxembourg. This manufacturer is deeply interested in probiotics and works with scientists from three Benelux universities. One of these research teams is just about to publish a large study of the beneficial effect of using probiotic cleaning products in hospitals. The study lays out how many hospitalizations result in patients becoming infected by harmful bacteria and the number of infections (and resulting deaths) that can be avoided by the use of cleaning products containing live probiotic bacteria.
It is actually a little tricky to understand why the method is so effective, Lene admits, but ‘when I persist with my questions, my manufacturer explains that in addition to removing dirt, the cleaning products leave a coating of “good” bacteria – probiotics – on the clean surface. These bacteria break down dirt at a microscopic level, reducing it to even smaller particles, and then eat these particles. The good bacteria continue to be effective and break down dirt for up to five days after cleaning. When the cleaning products are washed out with the waste water, the bacteria enter into the natural cycle and continue to break down organic material, converting it to carbon dioxide and water.’

I remember learning that probiotic bacteria cannot survive in water, so I ask how it is possible to offer watery cleaning products with live probiotics. Lene explains that her manufacturer has found a way to encapsulate the probiotic bacteria so that they stay contained until they encounter dirt on a given surface.
By now, Lene has almost won me over, and any lingering doubts I may have had are dispelled when she tells me that her products are validated at Aarhus University before being put on the market in order to ensure that the bacteria are alive and active.

The latest new addition in the series is a Hygiene Spray intended for reusable face masks. The product is Indoor Air-Controlled A+ certified. The hygiene spray is not a substitute for washing but can be used as a refresher in between washings to ensure a good environment for the part of your face that is ‘trapped’ inside the mask.

Apropos reusable masks, I have begun to establish a small face mask wardrobe – since masks seem destined to be part of my attire for the foreseeable future, I figured I may as well have some different options to choose from. I bought the first few masks from Mott Skrædderi (Mottt Tailors) in connection with 3daysofdesign, where I presented a selection of their textile masks.

My latest new acquisitions come from the sisters Emelie and Anna, daughters of Monica Konradsen (Hotel the Monica). The sisters have launched a small-scale production of really nice-looking masks.


PÅ DANSK - Når de gode vinder over de onde!


– Det lyder som overskriften på et eventyr, et drømmescenarie. Her er det overskriften på et lille skriv, som har til formål at henlede din opmærksomhed på begrebet probiotik.

Jeg har skrevet om det før, du finder artiklen her. Dengang i forbindelse med hudpleje. ”Bak Skincare”, som er et af de varemærker, jeg tidligere har omtalt, har netop fået prisen som ”årets innovation” på Danish Beauty Award. Hjertelig tillykke, velfortjent!

I dag skal det handle om Ecocert-certificerede rengøringsmidler med aktive probiotiske bakterier fra den bare 1 1/2 år gamle danske virksomhed ”Simple Goods”. Jeg har ad et par omgange haft deres produkter i hænderne til foto og efterfølgende haft fornøjelsen af at teste, og jeg er ret glad for både effekt og for duften af rent hjem!

Forleden talte jeg med Lene Egly, som står bag virksomheden. Hun fortalte, at Simple Goods er kommet til verden, fordi hun savnede et produkt på markedet, som kunne leve op til hendes og familiens krav om på samme tid at være effektivt og økologisk og dermed skånsomt for miljøet.
Lene vidste, da hun kastede sig over projektet for 4 år siden, absolut intet om rengøringsmidler, bortset fra det vi alle ved, til husbehov. Ej heller vidste hun, at svaret på hendes længsler var probiotik.

En omfattende research for at finde en producent, som ville være med på hendes jagt efter effektivitet, og som ville producere i passende små mængder, sendte hende i retning af en virksomhed i Luxemburg. Producenten er mere end almindeligt optaget af probiotik, han samarbejder med forskere fra tre forskellige universiteter i Beneluxlandene. Et af de forskerteams står netop nu overfor at offentliggøre en stor undersøgelse af den gavnlige effekt ved probiotiske rengøringsmidler i hospitalsvæsnet. En undersøgelse som afdækker, hvor mange hospitalsindlæggelser som ender med, at patienten bliver syg af uønskede bakterier, og omvendt hvor meget man kan reducere i disse uønskede sygdomstilfælde (og dødsfald) ved at betjene sig af fordelene ved rengøringsmidler tilsat levende probiotiske bakterier.
Det er faktisk lidt svært at forstå, hvorfor det er så effektivt, siger Lene ærligt, ”men når jeg igen og igen spørger, så forklarer min producent mig pædagogisk om, at rengøringsmidlerne foruden at gøre rent efterlader et lag af “gode” bakterier – probiotika – på overfladen. Disse bakterier nedbryder snavs på mikroskopisk niveau til endnu mindre partikler og spiser disse. De fortsætter med at arbejde og nedbryde snavs i op til 5 dage, efter rengøringen er afsluttet.

Når rengøringsmidlerne ledes ud med spildevandet, indgår bakterierne i det naturlige kredsløb og fortsætter med at nedbryde organisk materiale og omdanne det til kuldioxid og vand”.

Selv har jeg lært, at probiotiske bakterier ikke overlever i vand, og må forhøre mig om, hvordan man kan tilbyde vandholdige rengøringsmidler med levende probiotik. Det skyldes, forklarer Lene, at min producent er i stand til at indkapsle de probiotiske bakterier på en måde, så de først frigives, når de på en given overflade møder snavs.

Jeg er allerede næsten overbevist og bliver sikker på seriøsiteten, da Lene fortæller, at hun får valideret produkterne på Århus Universitet, inden de sendes på markedet, netop for at sikre at bakterierne er levende og aktive.

Seneste skud på stammen er en Hygiejne Spray tiltænkt genanvendelige ansigtsmasker. Produktet er Indoor Air-Controlled A+ certificeret. Hygiejne sprayen erstatter ikke vask, men fungerer som opfrisker indimellem vask og sikrer et godt miljø for det ”indespærrede” underansigt.

Apropos genanvendelige masker, jeg har lagt grudstenen til en lille maskegarderobe, når nu de alligevel skal være en del af mit liv det næste lange stykke tid, så kan der lige så godt være noget at vælge imellem. De første købte jeg hos Mott Skrædderi i forbindelse med 3 Days of Design, hvor jeg udstillede et udvalg af deres stofmasker.

Seneste nyerhvervelse kommer fra søstrene Emelie og Anna, døtre af Monica Konradsen (Hotel the Monica). Søstrene har sat en lille produktion af virkelig pæne masker i gang.