With the process in focus

Credits:
Foto Rigetta Klint
Sara Oakman Oh Oak
Maj-Britt Zelmer Olsen
Bornholms Glas og Keramikskole (KADK)
Restaurant Molen Nexø
Officinet er Danske Kunsthåndværkere og Designeres udstillingslokale

Er det ikke resultatet som tæller? Kan godt design og godt håndværk ikke tale sit eget sprog?

Jeg har været en tur på Bornholm for at tale med Sarah Oakman og Maj-Britt Zelmer Olsen om, hvorfor de to kunsthåndværkere har valgt at lægge ligelig vægt på processen bag produktet på det færdige produkt, på deres udstilling INDBLIK / UDSIGT, som åbner 7 januar 2017 i Officinet (Officinet er Danske Kunsthåndværkere og Designeres udstillingslokale på Bredgade 66 i København, ved siden af Danmarks Designmuseum).

Lidt baggrund:
Sarah Oakman ( Oh Oak) er 31 år gammel, har mand og to børn. Hun er født og opvokset på Frederiksberg. Sarah blev uddannet folkeskolelærer i 2009 og arbejdede et par som lærer indtil længslen efter et mere kreativt job i 2012 førte hende til Nexø på Bornholm. I Nexø var hun blevet optaget på den 3 årige keramiske bacheloruddannelse på Glas og Keramikskolen (KADK). Siden hun blev færdiguddannet keramiker, har hun etableret studio og har været båret frem af talent, flid og en bølge af meget stor publikumsinteresse for brugskeramik.

Maj-Britt Zelmer Olsen er 35 år gammel, har mand og et barn. Maj-Britt er født og opvokset i Frederikssund. Hun er ligeledes uddannet på KADK, men som glaspuster, og har desuden en kandidateksamen fra Kunstakademiets Designskole i København. Maj-Britt har assisteret en lang række danske og internationale glasartister. Sideløbende har hun arbejdet kreativt med sine egne kunstglasobjekter. Nu deler hun studie med Sarah og laver både kunstglas og brugsglas i eget navn.

Work in progress
Både Sarah og Maj-britt er med andre ord tilflyttere på Bornholm og de bygger begge de deres virksomheder i bevidstheden om, at de læner sig op ad Bornholms kunsthåndværker- og kunstindustritradition.
De er begge opmærksomme på værdien af det kreative netværk som findes på øen og de betragter de andre kunsthåndværkere som kolleger snarere end som konkurrenter.
Privat trives de med at være småbørnsfamilier i en kultur, hvor arbejde og fritid smelter sammen og hvor engagementet er højt og altomfavnende men tempoet humant.

Sarah og Maj-Britt ser primært sig selv som formgivere. Det faktum, at de på nuværende tidspunkt også producerer, gør dem til kunsthåndværkere, men det er ikke et dogme i sig selv at være producenter. Blot er det sådan det forholder sig her og nu. Noget som derimod er vigtigt for dem begge er, at de har udgangspunkt i et håndværk og ikke mindst er det er vigtigt for dem at fremstille gennemarbejdede langtidsholdbare produkter med både æstetisk og kvalitativt indhold.

Især Sarah taler om naturen på øen som en kilde til stadig inspiration og glæde. Dette giver sig udtryk i nogle helt fabelagtige glasurer som rummer farvespillet fra himlen havet og klipperne. Maj-Britt derimod tager sit udgangspunkt i materialets iboende muligheder og kvaliteter og lægger stor vægt på, at hendes brugsglas har detaljer og element som bevidner, at de er mundblæste.

Udstillingen i januar på Officinet
Hermed tilbage til udgangspunktet. Sarah og Maj-Britt vil på udstillingen ”INDBLIK-UDSIGT” i januar 2017, indvie publikum i, hvad der ligger til grund for et færdigt formfuldendt produkt. På udstillingen vil de blotte hvilke tanker og overvejelser de har gjort sig om tilblivelsen af udstillingen og dets elementer, hvilke tanker der ligger bag et færdigt produkt, og hvilke valg og fravalg som har været foretaget undervejs. De vil selvfølgelig også vise de færdige produkter.
”Indrømmet” siger Sarah, ”det er en smule intimiderende at vise processen frem, normalt viser vi jo bare det færdige resultat og det ser så legende, enkelt og indlysende ud.
Det er de færreste som forstår, at forud ligger der måneders arbejde med at skitse, eksperimentere og forberede.” Hun fortsætter ”Det her er lidt som at blotte noget meget privat eller i hvert fald meget personligt. Men formålet står over forfængeligheden og vi tror på, at vi ved at vise baggrunden engagerer og tilfører en ekstra dimension.”
Til udstillingen er de to formgivere gået sammen om at skabe et komplet service bestående af både glas og keramik. Et funktionelt service, egnet til at blive brugt i en restaurant i en æstetik i overensstemmelse med deres unikke formsprog.
I den proces har de haft den lokale Nexø gourmetrestaurant Molen med Daniel Kruse i spidsen, som sparringspartner og udfordrer. Det har været et meget givende forløb siger de samstemmende. ”Ikke bare har vi arbejdet sammen, hvor vi plejer at arbejde hver for sig, men vi har også haft en tredje part med og underlagt os praktiske forudsætninger som vi plejer at kunne omgås mere frit. – Vi er så glade for resultatet og glæder os til at dele det ikke bare med restaurationsbranchen men med alle som vil dække et smukt bord.”

Is it not the result that counts? Couldn’t good design and craftsmanship speak its own language?
I've been on a trip to Bornholm to talk to Sarah Oakman and Maj-Britt Zelmer Olsen about why the two artists have chosen to put equal emphasis on the process behind the product on the finished product at their exhibition INSIGHT / VIEW, opening January 7, 2017 in Officinet (Officinet is Danish Craftsmen and Designers showroom at Bredgade 66 in Copenhagen, next to Denmark's Design Museum).

Some background information:
Sarah Oakman ( Oh Oak) is 31 years old, and has a husband and two children. She was born and raised in Frederiksberg. Sarah was qualified as a secondary school teacher in 2009 and worked a couple (??) as a teacher until the longing for a more creative job in 2012 led her to Nexo on Bornholm. In Nexo she was admitted to the 3-year ceramic bachelor program of Glass and Ceramics (KADK). Since she graduated as a ceramist, she has established a studio and has been driven by talent, diligence and a wave of very great public interest for ceramic ware.
Maj-Britt Zelmer Olsen is 35 years old and she has a husband and a child. Maj-Britt was born and raised in Frederikssund. She is also a graduate of KADK, but as a glassblower, and also has a master's degree from the School of Design in Copenhagen. Maj-Britt has assisted many Danish and international glass artists. Concurrently, she has worked creatively with her own art glass objects. Now she shares a studio with Sarah and she makes both glass-art and glass ware in her own name.

Work in progress
Both Sarah and Maj-Britt are with other words newcomers on Bornholm and they build their businesses knowing that they are leaning towards Bornholm’s art and craft-tradition. They are both aware of the value of the creative network, which is found on the island and they regard the other craftsmen as colleagues rather than as competitors. Privately they thrive as families with young children in a culture where work and leisure merge and where the commitment is high and all-embracing, while the pace is still kept humanely.
Sarah and Maj-Britt primarily see themselves as designers. By the fact that they currently also produce, making them craftspeople, but it is not a dogma in itself being producers. That's just how it is here and now. Something that is important for both of them is that they have a starting point based on craft and not least, it is important for them to make thorough long-lasting products with both aesthetic and qualitative content.
Especially Sarah speaks of nature on the island as a constant source of inspiration and joy. This is reflected in some absolutely fabulous glazes, which contain color ensembles inspired by the sky, sea and rocks. Maj-Britt on the other hand has her starting point on the material's inherent possibilities and qualities and attaches great importance to her glassware being detailed and to the element certifying that they are mouth-blown.

The exhibition in January at Officinet
And now back to the starting point. Sarah and Maj-Britt will at the exhibition "INSIGHT-VIEW" in January 2017 inaugurate the audience in what the basis is for a final elegant product. The exhibition will expose the thoughts and considerations they have made about the making of the exhibition and its elements, the thoughts behind a finished product, and what choices and selections they have made along the way. They will of course also show the finished products.
"Admittedly" says Sarah, "it's a bit intimidating to show the process, because usually we just show the final result and it looks so playful, simple and obvious.
Very few understand that ahead lies months of work with sketching, experimenting and preparing.” She continues, "This is a bit like exposing something very private, or at least very personal. But the purpose is to face vanity and we believe that by demonstrating the background, it engages and adds an extra dimension."


For the exhibition, the two designers joined forces to create complete tableware consisting of both glass and ceramics. A functional tableware, which is suitable in a restaurant in an aesthetic in line with their unique idiom.
In the process, they had the local Nexo gourmet restaurant Molen, with Daniel Kruse in the lead, as a sparring partner and challenger. They agree, that it has been a very rewarding course. "Not only have we worked together, where we usually work separately, but we also have had a third party involved and subjected to preconceived ideas that we normally tend to work around more freely. - We are so happy with the result and look forward to sharing it not only with the catering industry, but also with anyone who wants to set a beautiful#bornholmsstemme