csr

Credits:

Styling og foto: Rigetta Klint

Kunde: Møbel & Rum M & R
alle billeder tilhører Møbel og Rum

Som virksomhed kan man skrive lange lister om hvad man tilstræber og hvad man har til hensigt. Måske kan man endda skrive endnu længere lister om, hvad man tager afstand fra og forsøger at undgå. Her taler jeg om den moderne virksomheds ”Code of conduct” dokumentet, som er designbranchens svar på forbrugernes krav om miljømæssig og social ansvarstagen. –

Man kan også gøre det indlysende. Man kan lave produkter som oser af kvalitet og håndværk i et design som er overbevisende. Man kan vælge at kaste lys over sine producenter og samarbejdspartnere fordi man er stolt af dem og ser dem som ligeværdige partnere. Ikke mindst kan man om muligt producere så tæt på, hvor man selv opholder sig, at det er muligt med egne øjne at se om alt går fornuftigt for til.

Christoffer Skjøtt har valgt sidstnævnte strategi med sit unge designfirma M&R, Møbel og Rum. Han arbejder med vidt åbne øjne og stor ansvarlighed.

Med en designuddannelse i ryggen og en entreprenør i maven har han kastet sig ind i kampen om en plads på den internationale designscene med det erkærede mål, at han vil have fuldstændig transparens omkring Hvem, Hvor og Hvordan firmaet forholder sig til produkt og produktion.

Produktporteføljen er endnu beskeden, men den er gennemarbejdet og udvikles i det tempo som tiden og økonomien tillader det.

OG det går faktisk rigtig godt – udlandet har fået øje på M&R. Indkøberne og kunderne værdsætter både produkterne og den historie de er omgivet af - dvs. historien om at være produceret af dygtige håndværkere i Danmark.

Indtil for nylig har Christoffer selv spillet på hele banen, men siden nytår har Laura Jørgensen spillet med som venstre wing. Hvor Christoffer selv har en stor detailviden om træ, bibringer Laura en solid tekstilkompetence og sammen er de et stærkt og visionært hold. Selvom entreprenørskabet lægger beslag på en del af Christoffers tid er han i hjertet først og fremmest designer. Han står selv for en del af produkterne og det han ikke tegner selv, kuraterer han fra eksterne designprofiler. Med designuddannelse fra Central Saint Martins i London er hans grundlag solidt og hans netværk internationalt.

Møbler og Rums materialer er omhyggeligt udvalgt blandt Skandinaviens bedste, fremstillet så miljømæssigt skånsomt som muligt og producenterne tæller blandt andet den socialøkonomiske virksomhed ”Huset Venture”, ”HKI” og den kooperativt ejede ”Den Danske Keramikfabrik” på Bornholm.

Det er spændende at følge udviklingen fra sidelinjen og en fornøjelse at bidrage med billeder.

As a business you can write long lists of what you aim at and what you have in view. Perhaps you can even write even longer lists of what you distance yourself from and try to avoid. Here I talk about the modern company's "Code of Conduct" document, which is the design industry's response to consumers' demands for environmental and social responsibility. –

You can also make it obvious. You can make products that ooze quality and craftsmanship in a design that is convincing. You can choose to shed light on its manufacturers and collaborators because you are proud of them and see them as equal partners. Not least, if possible, you can produce so close to yourself that it is possible too see the production with your own eyes – additionally allowing you to see if everything is being done exactly how you want it.

Christoffer Skjøtt has chosen the latter strategy with his young design company M & R, Møbel og Rum. He works with his eyes wide open and with great responsibility.

Being a contractor educated in design he has thrown himself into the game for a place in the international design scene with the recognized goal that he wants absolute transparency about Who, Where and How the company takes a stand on product and production.

The product portfolio is still modest, but it has been developed at the pace that time and economy allows.

AND so far he is actually doing very good – foreign countries are interested in M & R. Purchasers and customers appreciate both the products and the history they are surrounded by – in example the story of how it is produced by skilled craftsmen in Denmark.

Until recently, Christoffer has played on the whole field, but since New Year, Laura Jørgensen has played with him as the left wing. Where Christoffer himself has a great knowledge of wood, Laura imparts a solid textile competence and together they are a strong and visionary team. Even though the entrepreneurship seizes a great deal of Christoffers time, he is first and foremost a designer by heart. He is the man behind a big part of the products and what he does not draw himself, he curates from external design profiles. With design training from Central Saint Martins in London, his foundation is solid and his network international.

The company Møbel og Rum uses materials that are carefully selected among Scandinavia's best, made as environmentally friendly as possible, and the producers include, among other things, the social economy company "Huset Venture", "HKI" and the cooperative owned "Den Danske Keramikfabrik” (the Danish Ceramics Factory) in Bornholm.

It's exciting to follow developments from the sidelines and a pleasure to contribute with pictures.