karin carlander

Credits:
TEXTILE NO. By Karin Carlander
Foto: Rigetta Klint

I min verden findes der ikke noget bedre og vigtigere end hverdage. Al respekt for fest og ferie, men begge dele er krydderi på mit meningsfyldt hverdagsliv.

Det er i hverdagen møbler, brugsting og tøj består deres prøve, det hverdagstingene som vi glædes over, græmmes over, lader os inspirere af eller forstyrre af.
Det er derfor også det vigtigste sted at lægge sin energi, hvis man beskæftiger sig med design og produktudvikling.
Det er indlysende forskelligt hvad vi synes om, dog vil jeg (modigt) hævde den påstand, at harmoni i klassisk forstand virker for de fleste, hvorvidt de er opmærksomme på det eller ej.
Jeg vil også hævde, at produkter som er grundigt gennemarbejdede både i design og produktudviklingsfasen holder længst og giver størst glæde.
Dermed vil jeg fastslå, at det betaler sig at købe originaler og at kvalitet. I sidste ende vil det man i modebranchen benævner som ”price pr wear”, være lavere på et kvalitetsprodukt end på en sjusket lavpris kopi.

I Rådvad i et stort gammelt værkstedslokale er Karin Carlander og hendes firma ”TEXTILE NO. By Karin Carlander” netop flyttet ind.

Det er 3 1/2 år siden hendes virksomhed så dagens lys. Startkapitalen bestod af 25 års erfaring som væver og 15 års erfaring som sekretariatsleder på snedkernes efterårsudstilling.

De første år arbejdede hun fra sit hjem i Virum, nu er hun flyttet hjemmefra, virksomheden er helt enkelt vokset privaten over hovedet.

Der er mindst tre interessante historier om TEXTILE NO. By Karin Carlander.

Den første og vigtigste historie handler om Karins koncept, den anden om hendes nørdede tilgang til materialer og produktion, og den sidste historie handler om premissen for hendes etablering.

Først og fremmest er TEXTILE NO. By Karin Carlander overbevisende professionelt iscenesat. Både produkt og alt som omgiver produktet fortæller en historie om at have taget stilling, både til kvalitet og til æstetik.
Konceptet er enkelt og består af forskellige brugstekstiler i hør. Multifunktionelle stykker i forskellige størrelser, som kan bruges som håndklæder, viskestykker, dækkeservietters, mundservietter og eller karklude. Alle stykker har ægkant en detalje som har reference til håndværket og bevidner, at produktet er vævet i den størrelse det fremstår i og ikke på en kæmpe rulle som siden er klippet til og syet. Denne detalje ligger Karin meget på sinde.

Dette leder mig til anden historie om TEXTILE NO. By Karin Carlander. Karins udgangspunkt er en nørdet tilgang til sit materiale baseret på den dyb viden og en stor glæde ved materiale og håndværk. Den hør Karins tekstiler er vævet af er certificeret af den prestigefylde organisationen Marsters of Linen som er en interesseorganisation for europæisk produceret hør. Man producerer i Europa verdens fineste hør. Karins materiale er fra Frankrig, og netop det område hvor hun producerer har de allermest gunstige klimatiske forhold. Ikke bare får man her den smukkeste og stærkeste hør (de længste fibre), men også den mest miljøvenlige hør idet klimaet er perfekt for hele processen og man slipper dermed for den ressourcekrævende vanding. Produktudvikling af de enkelte tekstiler foregår på Karins værksted på en gammel manuel væv, og de færdige tekstiler væves i Litauen.

Den tredje historie jeg vil fremhæve er værdien af internettet og af sociale medier for en lille nichevirksomhed – jeg plejer at kalde internettet for mit globale gadekær. Her mødes man med mennesker, som har samme passion som en selv og geografiske grænser spiller ingen rolle. Netop på den måde er TEXTILE NO. By Karin Carlander vokset og firmaet har nu 50 prestigefyldte forhandlere spredt ud over det meste af verden og i det tempo produktionen kan følge med kommer der løbende flere forhandlere til.

Ikke bare i designbutikkerne rundt omkring i verden er kunsthåndværk i høj kurs, også restaurationsbranchen har fået øje på værdien af unika. Gastroeliten dikker nu op med hånddrejet keramik, mundblæste glas og hørservietter, således dækker Nomas lillebror, Michelin stjernerestauranten 108 på Christianshavn i København, op med mundservietter fra TEXTILE NO.

In my world, there is no better and more important than weekdays. All my respect for partying and holidays, but both are the spice of my meaningful everyday life. In the everyday life it is furniture, utility items and clothing that pass the trials, the everyday things that we rejoice, grieve over, which grants us inspiration or a feeling of being disturbed.
It is therefore also the most important place to put your energy into, if you are dealing with design and product development.
We obviously enjoy different things, but I (boldly) assert the claim that harmony in the classical sense works for most, whether they are aware of it or not.

I would also argue that products have been worked on thoroughly in both the design- and product development phase last the longest and gives the greatest joy.
Thus, I can conclude that it is definitely worth buying originals of greater quality. Ultimately, the "price per wear" (as the fashion industry describes it) will be lower on a quality product than on a sloppy low-cost copy.

In Rådvad, in a big old workshop room, Karin Carlander has settled alongside with her company "TEXTILE NO. By Karin Carlander.”

It is three and a half years ago Karin’s business was born. The initial capital consisted of 25 years of experience as a weaver and 15years of experience as head of secretariat at the cabinetmakers' autumn-exhibition.
The first year she worked from her home in Virum, now she’s moved out, and the company has simply outgrown from working from her private residence to being an expanded business.

There are at least three interesting stories about TEXTILE NO. By Karin Carlander.

The first and most important story concerns Karin's concept, the other her nerdy approach to materials and production, and the last story is about the premise for her establishment. TEXTILE NO. By Karin Carlander is compelling and professionally orchestrated. Both the product and everything that surrounds the product tells a story of how much quality and aesthetics have been taking into consideration.
The concept is simple and consists of various textiles in linen. Multifunctional pieces in different sizes, which can be used as towels, wipe pieces, placemats, napkins and or dishcloths. All pieces have selvedges in reference to the craft and certify that the product is woven in the size it appears in and shows that it is not constructed from a huge roll, which later was trimmed and sewed. Karin puts a lot of emphasis into this detail.

This leads me to another story about TEXTILE NO. By Karin Carlander. Karin's starting point is a nerdy approach to her material, based on her strong knowledge and great joy towards material and workmanship. Karin's linen textiles are woven from the prestigious organization Marsters of Linen that is an NGO company that deals with European produced linen. Here in Europe they produce the world's finest linen. Karins material is from France, and the area in which she produces has the most favorable climatic conditions. Here you do not only get the most beautiful and strongest linen (the longest fibers), but also the most environmentally friendly flax because the climate is perfect for the entire process which also means you don’t have to include the resource-intensive irrigation. Product development of the individual fabrics takes place at Karin’s workshop on old manual tissue, and finished textiles are woven in Lithuania.

The third story I want to highlight concerns the value of the Internet and social media considering what it can do for a small niche business - I like to call the internet my “global pond." Here you meet with people who have the same passion as yourself and geographical boundaries are irrelevant. TEXTILE NO. By Karin Carlander has in exactly this way grown, and the company now has 50 prestigious retailers spread across most of the world - and continuously more negotiators are willing to partner up.

Not just in design shops around the world are crafts in high demand, also the catering industry has seen the value of unika. The gastro-elite now set their tables up with handmade ceramics, hand-blown glass and linen napkins. - Noma’s little brother and Michelin star restaurant 108 in Christianshavn in Copenhagen use napkins from TEXTILE NO.