orgain skincare

Credits: Styling og foto Rigetta Klint
Produkter: M Picaut Swedish Skincare
Økologisk skønhedsterapi hos Faceness i Helsingør, Danmark

For nylig var jeg i Gøteborg et smut. Blandt andre gøremål traf jeg Mette Picaut.

Jeg har fulgt Mette siden hun startede sit M Picaut Swedish Skincare koncept for knap 10 år siden. Jeg har fotograferet hendes produkter og skrevet om hende nogle gange og er i øvrigt selv en glad bruger af flere af hendes produkter.

Alt ved Mette er sympatisk, hun er klog, generøs, passioneret, strategisk og smuk.

Mette og jeg ynder at tale om, hvordan man arbejder med sin værdibaserede virksomhed og om hvad forskellen er på at drive en sådan passioneret virksomhed og på at drive en virksomhed som primært er drevet med profit som formål. Ikke mindst optager det Mette, hvordan man mestrer at lade virksomheden vokse i et tempo så man kan følge med både personligt, kvalitativt og økonomisk.

Mettes produktudvikling er langsom og møjsommelig
Når hun får en ide selv, eller en forespørgsel fra en af de mange hudplejeklinikker, som behandler med hendes produkter og som hun betragter som meget vigtige samarbejdspartnere, går hun i gang med sin research.
Hun vælger råvarer, hun eksperimenterer og tester og går i ring omkring hvert enkelt produkt indtil det er fuldkomment.

”Den grundighed har jeg lært da jeg som ung model boede i Japan” fortæller hun, ”der lærte jeg også ikke at brænde broer. Jeg kaster mig gerne ind i projekter, relationer og samarbejder hvor jeg ikke umiddelbart kan se hvad fordelen er for mig, hvis blot min mavefornemmelse er god, og jeg skeler ikke småligt til mit kortsigtede udbytte. Således har jeg fået meget hjælp på vejen og selv hjulpet mange. Viser relationen sig at være disharmonisk lister jeg blot bort på kattepoter, ingen smækkede døre, ingen sure miner.”

Mettes råvarevalg er et kapitel for sig, det er vigtigt for hende at produkterne er økologiske, og så lokale som muligt ”det ligger i min opdragelse” siger hun, ”min far som var arkitekt, og i øvrigt dansk, var meget optaget af økologi og af at gøre en forskel for den verden vi bor i, sådan er det også for mig. Som kvinde og skønhedsnørd er det også vigtigt, at de færdige produkter føles luksuriøse og effektfulde, hvert nyt produkt skal give en wow-oplevelse, ellers kan det være det samme.”

Alle ingredienser er valgt for deres evne til at understøtte og styrke hudens naturlige funktioner, der er ingen overflødige fyldstoffer i skønhedspleje fra M Picaut.
Mettes grundighed giver pote, hun vinder både i hjemlandet Sverige og i udlandet, den ene pris efter den anden. Kunderne er trofaste og kosmetologerne står i kø for at behandle med M Picaut.

Yndlingsingrediensen er det lokale bær havtorn
Havtorn er et lille bær med en seriøs anti-age effekt på grund af det høje indhold af A, B, C og E vitamin, samt af vitamin B, zink, jern, calcium og magnesium.
Havtorn består af 190 bio-aktive stoffer som sammen revitaliserer, beskytter og helbreder huden.
Havtorn har et højt indhold af nyttige fedtsyrer og den er antiinflammatorisk.
Pigmentforandringer kan ved hjælp af havtorn forbedres over tid, pga. de høje doser af vitamin A.
Derudover indeholder Havtorn betakarotiner som beskytter huden mod solskader og salicylsyre som er antiinflammatorisk og cellefornyende og som giver en blid eksfolierende virkning.

Da jeg første gang mødte Mette havde hun bare fire produkter, alle til ansigtspleje. Nu er serien oppe på 14 produkter og inkluderer både en bodywash, en bodyolie og en bodycreme.

Som tidligere nævnt har Mette et tæt samarbejde med de kosmetologer, som behandler med produkterne.

I Danmark er Faceness i Helsingør hendes ambassadør og samarbejdspartner. Efter besøget hos Mette i Gøteborg, fik jeg en ansigtsbehandling af Sidse hos Faceness. Dejlig behandling, ikke bare er Mettes nye masker mirakuløse, Sidse har også virkelig gode hænder.

Mit favoritprodukt? – Jeg tror faktisk, at det stadig er et af de første fire, hendes Nourishing Cleanser, som er så rig, at den kan fungere som ansigtsmaske.

Recently I was on a short visit to Gothenburg. Among other things I met Mette Picaut.

I have been following Mette since she started her M Picaut Swedish Skincare concept just under 10 years ago. I have photographed her products and written about her sometimes, and I'm also a happy user of several of her products.

Mette is sympathetic, she is clever, generous, passionate, strategic and beautiful.

Mette and I like to talk about how it is to work as a value-based business and what the difference is between conducting such a passionate business in contrast to a business that is run primarily for profit. Not least, Mette manages to grow business at a pace in which it is possible to keep up personally, qualitatively and financially.

Mette's product development is slow and laborious.
When she gets an idea herself, or a query from one of the many skin care clinics that treats her products and which she considers to be very important partners, she starts her research.
She chooses raw materials, she experiments and tests and works on each product until it is perfect. "I learned this thoroughness when I lived as a young model in Japan," she says, "I did not learn to burn bridges either. I like to go into projects, relationships and collaborations where I can not immediately see what the benefit is for me, as long as my stomach feeling is good, and I do not forget to appreciate, even the short-term benefits.
Thus I have had a lot of help on the road and I have myself helped many. If a project or relation seems to be disharmonious, I humbly leave with no slammed doors or sulk.

Mettes commodity selection is a chapter by itself, it is important for her that the products are organic and as local as possible "it is in my upbringing" she says, "my father, who was an architect, and also Danish, was very concerned with ecology and to make a difference to the world we live in, which I agree with. As a woman and beauty-nerd, it is also important that the finished products feel luxurious and effective, every new product must give a wow experience, otherwise it may as well be the same.”

All ingredients are chosen for their ability to support and strengthen the skin's natural functions, there are no superfluous follicles in M Picaut's beauty care. Mettes thoroughness pays off, she is bathing in prices in Sweden and abroad, one price after another, the customers are loyal and the cosmetologists are in line to do business with M Picaut.
The favorite ingredient is the local Sea Buckthorn
A berry with a serious anti-age effect due to the high content of vitamin A, B, C and E, as well as vitamin B, zinc, iron, calcium and magnesium.
Sea Buckthorn consists of 190 bioactive substances that together revitalize, protect and heal the skin.
Sea Buckthorn has a high content of useful fatty acids and it is anti-inflammatory.
Pigment changes can be improved over time due to the high doses of vitamin A. Sea Buckthorn contains beta-carotins that protect the skin against sun damage and salicylic acid that is anti-inflammatory and cell-renewing which gives a gentle exfoliating effect.

When I first met Mette, she had only 4 products all for face care, now the series is up to 14 products and includes both a bodywash, a body oil and a body cream.

As written, Mette has a close collaboration with the cosmetologists who treat the products. In Denmark, Faceness in Helsingør is her ambassador and partner.
After visiting Mette, I received a facial of Sidse at Faceness. Lovely treatment, not only are Mette's new masks miraculous, Sidse also has really good hands.

My favorite product? - In fact, it's still one of the first 4, her Nourishing Cleanser that's so rich it can act as a face mask.